Zawiadomienie o imprezie niemasowej

Kobiór, dnia ………………………………

 Wójt Gminy Kobiór

 ZAWIADOMIENIE

o zamiarze zorganizowania imprezy kulturalnej lub sportowo-rekreacyjnej

na terenie gminy Kobiór nie będącej imprezą masową

w myśl ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

 

 1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu organizującego imprezę:
 2.  Adres osoby lub siedziby podmiotu organizującego imprezę:
 3.  Adres do korespondencji:
 4.  Telefon kontaktowy:
 5.  Rodzaj i charakter imprezy wraz z krótkim opisem jej przebiegu:
 6.  Miejsce, data, godzina rozpoczęcia i zakończenia imprezy:
 7.  Przewidywana liczba uczestników imprezy:
 8.  Określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników:
 9.  Oświadczam, że pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbędzie się zgłaszana impreza oraz urządzenia techniczne używane przy jej organizowaniu lub w trakcie jej odbywania odpowiadają wymaganiom przewidzianym prawem.
 10. Oświadczam, że właściciel pomieszczenia, obiektu lub miejsca, w których ma się odbyć zgłaszana impreza wyraził zgodę na jej zorganizowanie.
 11. Oświadczam, że zapewnione zostanie bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników imprezy.
 12. Oświadczam, że zapewniony zostanie porządek na imprezie (pojemniki na śmieci, toalety przenośne, niezbędna ochrona, powiadomienie służ porządkowych i ratunkowych).
 13. Oświadczam, że powiadomione zostały o organizowanej imprezie następujące organy:
  • Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie,
  • …………………………………………….
  • …………………………………….……..

 

 …………………………………………………………..

Data, pieczęć i podpis organizatora imprezy

Organizator imprezy, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest zobowiązany do powiadomienia Wójta Gminy o planowanym przeprowadzeniu imprezy.

Ewentualna decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia, bezpieczeństwa uczestników imprezy lub środowiska naturalnego i mienia publicznego, Wójt Gminy może wydać decyzję administracyjną o niedopuszczeniu imprezy lub przerwania jej w trakcie trwania.

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 3 dni od dnia jej doręczania.

Odwołanie od decyzji podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania. Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy.

Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się w terminie 3 dni.

Zawiadomienie i odwołanie są wolne od opłat.

Podstawa Prawna :

 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (teksy jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).