Zostań członkiem

Zwyczajnym

Zapraszamy wszystkie osoby fizyczne, którym bliskie jest to co robimy – o celach KIK dowiesz się ze Statutu – do członkostwa w Stowarzyszeniu Kobiórska Inicjatywa Kulturalna.

Jak zostać członkiem/członkinią KIK?

Zgodnie z §9 Statutu decyzję o przyjęciu nowego członka/członkini podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Potencjalny Kandydat lub Kandydatka (osoba fizyczna) powinien/powinna złożyć deklarację do Zarządu. Można to zrobić osobiście w trakcie spotkania Stowarzyszenia, wysyłając e-mail na adres kik@spolkom.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: 43-210 Kobiór, ul. Olszewskiego 54.

Po otrzymaniu zgłoszenia, Zarząd ma 2 miesiące na podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego członka/członkini, choć w praktyce trwa to znacznie krócej.

Prawa i obowiązki członków regulują § 10 i 11 Statutu Stowarzyszenia. Prawa obejmują:

  • bierne i czynne uczestnictwo w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  • korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  • udział we wszelkich przejawach działalności Stowarzyszenia,
  • zgłaszanie wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

Natomiast do obowiązków należą:

  • branie udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
  • uczestniczenie w walnych zebraniach członków,
  • przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • regularne opłacanie składek.

Składka członkowska

Składka członkowska w Stowarzyszeniu Kobiórska Inicjatywa Kulturalna wynosi 120 zł rocznie.

Wspierającym

Zgodnie z §9 Statutu Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członek wspierający – osoba prawna – działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

Potencjalny Kandydat lub Kandydatka (osoba fizyczna) powinien/powinna złożyć deklarację do Zarządu. Można to zrobić osobiście w trakcie spotkania Stowarzyszenia, wysyłając e-mail na adres kik@spolkom.pl lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: 43-210 Kobiór, ul. Olszewskiego 54.

Po otrzymaniu zgłoszenia, Zarząd ma 2 miesiące na podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego członka/członkini, choć w praktyce trwa to znacznie krócej.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. Natomiast do ich obowiązków należy wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

Dodaj komentarz