Archiwa tagu: Stowarzyszenie Plichtowice

Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych

Ostatnie przepychanki wokół kosztów systemu gospodarki odpadami czy zmian planu zagospodarowania terenu jakie miały miejsce w Kobiórze wskazują, że komunikacja władz naszej Gminy z mieszkańcami nie jest najlepsza. Nieregularnie wychodzący papierowy i elektroniczny „Informator Gminy Kobiór” (do pobrania ze strony www.kobior.pl) wydaje się nie rozwiązywać sprawy, między innymi dlatego, że umożliwia wyłącznie komunikację od Urzędu do mieszkańców. Zdecydowanie brakuje otwartych spotkań, w trakcie których władze i mieszkańcy mogliby się wymieniać informacjami o działaniach, potrzebach, problemach, sposobach ich rozwiązywania. W trakcie których możliwa byłaby wymiana poglądów, dyskusja, spory. Z mieszkańcami regularnie nie spotykają się ani Wójt, ani radni, ani urzędnicy. Obracanie się we własnym kręgu to zdecydowanie za mało, żeby poznać opinie mieszkańców. W ostatnim czasie roku jedyne takie spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Plichtowice.

Co więcej, poza obowiązkowymi – na przykład w sprawie zmian planu zagospodarowania, decyzji środowiskowych czy programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, nie praktykuje się konsultowania z mieszkańcami decyzji, które dotyczą całej lokalnej społeczności. A nawet w tych przypadkach ich sposób przeprowadzenia budzi zastrzeżenia.

Zgodnie z literą i duchem prawa „Samorząd jest wspólnotą mieszkańców. Nasz ustrój jest demokracją przedstawicielską, ale Konstytucja przewiduje możliwości bezpośredniego sprawowania władzy przez obywateli – również na poziomie samorządu terytorialnego. Konsultacje stanowią jedną z form udziału obywateli w sprawowaniu władzy znajdującą umocowanie w przepisach Konstytucji i ustaw. (…) Konsultacje mogą być organizowane zawsze, gdy organy władzy samorządowej chcą lepiej poznać potrzeby i problemy mieszkańców i wzmocnić swój mandat dążąc do jak najlepszego rozstrzygnięcia. A zatem najogólniejszym celem wszelkich konsultacji jest podniesienie jakości podejmowanych decyzji.” Jednak, bez obaw, konsultacje nie pozbawiają żadnych uprawnień organów gminy – rady czy wójta, ponieważ „Uczestnicy konsultacji powinni zostać powiadomieni o tym, że ich celem jest pomoc decydentom w podjęciu rozstrzygnięcia, a nie jego wspólne uzgodnienie. Wyniki konsultacji nie mogą być wiążące dla organów władzy samorządowej, nie mogą one bowiem podważać jej demokratycznego mandatu i zwalniać z odpowiedzialności za podejmowane decyzje.” Natomiast pozwalają na podjęcia bardziej trafnych decyzji oraz co nie mniej ważne, zaktywizować mieszkańców i przywiązać ich do podjętej decyzji.

Warto rozmawiać z mieszkańcami o ważnych problemach społecznych dotykających całą wspólnotę. A co więcej warto robić to dobrze. Temu może służyć Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych, czyli narzędzie wspierające przedstawicieli samorządów w tworzeniu własnych regulaminów i standardów prowadzenia konsultacji społecznych. Kanon został opracowany przez Kancelarię Prezydenta RP razem z partnerami programu „Decydujmy razem” – Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Instytutem Spraw Publicznych, Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Fundacją Fundusz Współpracy. Więcej o Kanonie oraz jego treść znajdziecie na stronie kwartalnika ResPublica. Link do tekstu.

 

 

 

Spalarnia zwłok zwierzęcych na kobiórskim tartaku? Komentarz

Redakcja portalu Infopress.pl

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do opublikowanego na Państwa portalu materiał zatytułowanego „Teraz spalarnia zwłok zwierzęcych? Muszą zmienić plan” informujemy, że Stowarzyszenie już dwa lata temu podjęło inicjatywę zmierzającą do uhronienia Kobióra przed tego typu szkodliwymi inwestycjami, o których informuje ten materiał.

W lipcu 2011 roku pisemnie zaapelowało do Rady Gminy o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, tak aby zakazać magazynowania, składowania, unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów na terenie Kobióra. Rada wniosek skierowała do Wójta Gminy i na tym jej rola w tej sprawie się zakończyła.

W kwietniu 2012 roku Stowarzyszenie złożyło do Wójta Gminy Kobiór podpisaną przez 440 mieszkańców petycję, w której postuluje zmianę zapisów planu zagospodarowania przestrzennego, tak aby zakazać przywożenia do Kobióra odpadów, ich składowania, przetwarzania i unieszkodliwiania.

Wójt i Rada Gminy Kobiór potrzebowali ponad roku czasu i groźby w postaci następnej szkodliwej inwestycji, tym razem polegającej na spalaniu padłych zwierząt, żeby zabrać się do roboty. Oby nie było za późno.

Z poważaniem,

Herbert Skrzypiec

Przedstawiciel Stowarzyszenia „Plichtowice”

Kobiór, 12 czerwca 2013 r.

Spalarnia zwłok zwierzęcych na kobiórskim tartaku?

Na portalu infopres.pl opublikowano materiał pod groźnie – dla mieszkańców Kobióra – brzmiącym tytułem Teraz spalarnia zwłok zwierzęcych? Muszą zmienić plan.

Autor tekstu pyta: „Czy władze gminy zmienią plan zagospodarowania przestrzennego, by uniemożliwić lokowanie na terenie dawnego tartaku szkodliwej dla środowiska działalności?” Szkoda, że władze Gminy reagują dopiero teraz, choć już ponad rok temu na ręce Wójta Stowarzyszenie Plichtowice złożyło petycję, w której żądano zagwarantowania, że Kobiór nie stanie się ani składowiskiem, ani miejscem przerobu plastykowych odpadów! Przez rok lekceważono głos ponad 400 mieszkańców!

Mamy jednak nadzieję, że władze Kobióra zdążą wprowadzić te zmiany i ani nie grozi nam szkodliwa inwestycja, ani konieczność zapłaty odszkodowania inwestorowi. Trzymajmy kciuki, a przy okazji rozglądajmy się za zmiennikami tej ekipy.

Stawki za wywóz odpadów

Na ostatniej w tym roku sesji Rada Gminy Kobiór uchwaliła stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Większością 9 głosów, przy 3 przeciw (jednym z głosujących przeciw był Przewodniczący Rady Jerzy Mazur) i 1 wstrzymującym się przyjęto stawki w wysokości 8 zł od osoby miesięcznie przy stosowaniu selektywnej zbiórki i 16 zł w przypadku niestosowania selektywnej zbiórki.

Po głosowaniu Wójt Gminy Kobiór Stefan Ryt oświadczył, że jest przeciwny tej uchwale i zapowiedział oprotestowanie do Wojewody Śląskiego decyzji radnych, która znacznie odbiega od przedłożonych przez jego Urząd szacunków – pierwotnie było to (odpowiednio) 12 i 16 zł, a w trakcie sesji obniżonych do 11 zł za osobę miesięcznie.

Stawki będą obowiązywać od 1 lipca 2013 roku, a podjęcie uchwały w tej sprawie ma związek z wejściem w życie nowych zasad gospodarki odpadami.

Przedstawiciel Stowarzyszenia Plichtowice

Herbert Skrzypiec

Uwagi do propozycji nowych zasad gospodarki odpadami w gminie Kobiór

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Stowarzyszenie Plichtowice złożyło dziś do Wójta Gminy Kobiór uwagi do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z listą uwag, które „wydyskutowano” w trakcie spotkania mieszkańców w sprawie konsultacji projektu uchwały, można zapoznać się pod tym linkiem Uwagi do projektu uchwały śmieciowej.

Spotkanie poświęcone nowym zasadom gospodarki odpadami

W zorganizowanym wczoraj – z inicjatywy Stowarzyszenia Plichtowice – spotkaniu poświęconym konsultacjom społecznym projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięło udział ponad 50 osób!

W trakcie prawie trzygodzinnego spotkania przedstawiono propozycje nowych zasad przygotowane przez władze Gminy Kobiór, które zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mają obowiązywać od 1 lipca przyszłego roku. Natomiast uczestnicy spotkania w trakcie merytorycznej dyskusji sformułowali wiele uwag i wniosków pod adresem tych propozycji.

Po opracowaniu materiał – zgodnie z wymogami procedury konsultacji społecznych – zostanie przekazany władzom kobiórskiej Gminy oraz udostępniony na portalu spolkom.pl.

Na marginesie, szkoda że informacja o proponowanych przez Wójta Gminy stawkach – 12 złotych od osoby miesięcznie (dla prowadzących segregację) oraz 16 złotych (dla nieprowadzących segregacji) została przekazana przez jednego z radnych uczestnikom spotkania już po jego zakończeniu!

Spotkanie w sprawie nowych zasad gospodarki odpadami

w związku z tym, że do konsultacji wchodzących w życie nowych zasad gospodarki odpadami (odpłatności za ich utylizację) uprawnione są jedynie organizacje pozarządowe – o czym pisaliśmy wczoraj – Stowarzyszenie Plichtowice organizuje spotkanie mieszkańców Kobióra poświęcone tej sprawie.

Spotkanie odbędzie się 11 grudnia (wtorek) o godzinie 18:00 w Gminnym Domu Kultury w Kobiórze. Zapraszamy do udziału i wyrażenia swojej opinii!