Archiwa tagu: ochrona środowiska

Nie karm SMOG-a w Kobiórze – odpowiedź Gminy

Poniżej publikujemy odpowiedź Gminy Kobiór na apel naszego Stowarzyszenia w sprawie ograniczania zjawiska smogu na terenie naszej miejscowości.

Wśród informacji zawartych w piśmie Gminy na uwagę zasługuje propozycja powołania społecznego komitetu – można zgłosić swój udział w jego pracach.

Nie karm SMOG-a – apel do władz naszej Gminy

W związku z tym jak ważny dla wielu mieszkańców Kobióra jest problem smogu i walki z nim podjęliśmy kolejne działania – wysłaliśmy do władz naszej Gminy poniższy list. Mamy nadzieję, że będą się one bardziej angażować w różnego rodzaju działania mające na celu poprawę sytuacji i stanu powietrza, którym oddychamy.

Liczymy także na inicjatywę mieszkańców Kobióra. To przecież nasza wspólna sprawa.

Rozprawa administracyjna w sprawie inwestycji Plast-Foil nie odbyła się

Z przyczyn formalnych, zaplanowana na dziś, rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla Zakładu zajmującego się przetwórstwem tworzyw sztucznych polietylenowych i produkcją gotowych wyrobów z folii. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte na wniosek firmy „Plast-Foil” Spółka z o.o. nie odbyła się.

Nie wiemy jeszcze czy i w jakim terminie dojdzie do rozprawy.

Szkoda, że do rozprawy nie doszło, ponieważ bylibyśmy bliżsi rozstrzygnięcia tej sprawy.

Konferencja podsumowująca projekt „Emisariusze lokalnej aktywności obywatelskiej”

Towarzystwo na rzecz Ziemi (TnZ) z Oświęcimia zaprasza na konferencję podsumowującą projekt „Emisariusze lokalnej aktywności obywatelskiej”. Konferencja odbędzie się w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w Osieczanach k. Myślenic w dniach 18-20 listopada.

W programie przewidujemy:
• prezentacje grup lokalnych i efektów podjętych działań,
• narzędziach do weryfikacji raportów OOŚ,
• wnioski z wybranych analiz raportów,
• najczęstsze błędy, braki i słabe strony raportów na wybranych przykładach,
• warsztaty prasowe,
• powołanie stowarzyszenia rejestrowego – korzyści i zagrożenia, obowiązki stowarzyszeń,
• spodziewane zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi,
• wywłaszczania pod inwestycje publiczne oraz odrolnianie gruntów rolnych i leśnych,
• oceny wpływu przedsięwzięć na obszary Natura 2000,
ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,

Do udziału zapraszamy w pierwszej kolejności przedstawicieli grup lokalnych, które uzyskały wsparcie Towarzystwa w ramach projektu. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń pod adresem basia.gajewska@gmail.com.

Towarzystwo pokrywa koszty noclegów, wyżywienia, przejazdu z Krakowa do Osieczan i materiałów konferencyjnych.

Gospodarka odpadami – rozwiązanie docelowe

W przyszłym roku w Tychach rozpocznie się budowa jednego z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów w Polsce. Po jego uruchomieniu na składowisko przy ul. Serdecznej będzie trafiać około 50 % mniej odpadów niż obecnie. Inwestycję przeprowadzi Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energii Odnawialnej MASTER Sp. z o.o. w Tychach, którego gmina Kobiór jest udziałowcem. Ministerstwo Środowiska przyznało dotację w wysokości 69,089 mln zł na realizację projektu „Budowa Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach”, w ramach działania 2.1 priorytetu Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 109 mln zł netto. Uroczyste podpisanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o dofinansowanie powyższego projektu, odbyło się 5 listopada 2010r. o godz. 11oo na sali konferencyjnej „Balbina Centrum” przy ul. Barona w Tychach.

Czym będzie planowana inwestycja ?

Dyrektywy unijne zobowiązują Polskę, jak i wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej do redukcji ilości składowanych odpadów. Te normy będą  się w najbliższych latach zaostrzały. Planowany zakład będzie spełniał docelową normę, jaka będzie obowiązywać w 2020 roku.

Narodowy program redukcji ilości składowanych odpadów, przewiduje budowę na terenie kraju osiem zakładów termicznej utylizacji, a więc spalarni. W naszym regionie spalarnia powstanie prawdopodobnie w Rudzie Śląskiej. Tam będzie trafiać balast z sortowania odpadów w tyskim zakładzie. Wiele wskazuje na to, że  nasz zakład będzie prawdziwym mercedesem w dziedzinie zagospodarowania odpadów. Sortowanie będzie odbywać się przy pomocy najnowszych technologii. Separatory optoelektroniczne, balistyczne i powietrzne pozwolą na wychwycenie ze strumienia odpadów wszelkich możliwych surowców (tworzyw sztucznych, makulatury, metalu, gumy, tekstyliów, drewna, itp.) i skierowanie ich do recyklingu lub zagospodarowania jako paliwo alternatywne. Odpady biodegradowalne będą poddawane najpierw fermentacji beztlenowej, a następnie kompostowaniu lub biosuszeniu. Wszystko będzie się odbywać w zamkniętych halach  wyposażonych  w nowoczesne urządzenia odciągowe i wentylacyjne, wraz z instalacją do oczyszczania powietrza, a więc nie będzie przykrego zapachu w najbliższym otoczeniu zakładu i składowiska. Zakład będzie też wyposażony w takie urządzenia jak rozdrabniarka, rozrywarka worków, rozdrabniacz do paliwa RDF, rozdrabniacz z przesiewaczem do gruzu budowlanego, przesiewacz do kompostu, ładowarki oraz całą niezbadaną infrastrukturę.

Nowoczesna i zautomatyzowana sortownia podzieli strumień odpadów na cztery frakcje: surowcową, biologiczną, energetyczną i interną. Frakcja surowcowa to oczywiście surowce wtórne, które będą kierowane do ponownego przetwarzania. Frakcja  biologiczna to odpady fermentujące, które zostaną poddane fermentacji beztlenowej na terenie zakładu. Gazowe produkty tej fermentacji (biogaz, metan), zostaną w procesie kogeneracji przetworzone na energię elektryczną i cieplną. Wytworzona energia będzie wykorzystywana na potrzeby zakładu, a jej nadwyżka odsprzedawana do sieci. Kolejna frakcja – energetyczna, to odpady posiadające właściwości opałowe. Zostaną one skierowane na linię produkcji paliwa alternatywnego (RDF). Paliwo to trafi do cementowni lub elektrowni konwencjonalnych.

Ile to będzie kosztować naszą gminę ?

Jak wspomniano koszt całego zadania wyniesie około 109mln zł. Spółka MASTER otrzymała na jego realizację dotację w wysokości 69 mln zł. Pozostała kwota pochodzić będzie z  pożyczki preferencyjnej zaciągniętej w NFOŚiGW  w wysokości 23 mln zł, a reszta z budżetów gmin wspólników, które będą partycypować w kosztach odpowiednio do ilości mieszkańców.

W negocjacjach pomiędzy gminami zgodzono się, że z tym kryterium związana jest  ilość wytwarzanych odpadów. Gmina Kobiór należy do najmniejszych udziałowców MASTERA i choć nasz  udział w dopłacie wyniesie jedynie 1,92 %, to i tak wydatkujemy na ten cel sporo jak na nasze możliwości, bo około 400.000 zł. Nasze zobowiązania będą regulowane w latach 2012 i 2013.

Zagrożeniem dla  efektywności  powstającego zakładu jest aktualne ustawodawstwo, które pozbawia samorząd prawa decydowania, gdzie będą kierowane odpady z terenu gminy –  o tym niestety obecnie decydują firmy wywozowe, dla których taka sytuacja jest bardzo korzystny, a nasz parlament nie podjął jeszcze decydujących rozstrzygnięć. Może się to  zakończyć scenariuszem jaki obserwujemy w Neapolu.

Przejęcie całego strumienia odpadów przez samorządy (model  taki z  powodzeniem funkcjonuje w Pszczynie), pozwoli przy okazji na stworzenie nowej oferty o jaką coraz częściej upominają się nasi mieszkańcy (np. odbiór trawy i liści z posesji), a jednocześnie  zniechęci do podrzucania swoich odpadów na tereny publiczne i do lasów.

Janusz Mazur

Powstało Stowarzyszenie „Plichtowice”

Na początku października zostało zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Pszczynie stowarzyszenie zwykłe „Plichtowice”.

Stowarzyszenie będzie działać w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, ochrony ładu przestrzennego, gospodarki odpadami, demokracji lokalnej oraz zachowaniu tradycji i kultury lokalnej.