Archiwa tagu: kultura

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej: Program Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem Możemy Więcej”

Od 15 listopada 2010 r. do do 15 stycznia 2011 r. organizacje pozarządowe (tym fundacje i stowarzyszenia) oraz podmioty kolegialne działające na terenach wiejskich (jak rady sołeckie, rady parafialne i inne zorganizowane grupy osób/członków lokalnych społeczności) mogą ubiegać się o dotacje na realizację lokalnych inicjatyw społeczno-kulturalnych. Środki dostępne są w ramach kolejnej edycji programu Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem Możemy Więcej”.

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 15 tysięcy złotych. Zgłaszane projekty powinny dotyczyć przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie wsi lub miast do 5 tysięcy mieszkańców i realizować wyznaczone w ramach programu cele.

Więcej na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, operatora programu – http://www.efrwp.pl/ (zakładka dotacje).

Zainteresowanym aplikowanie o te środki służymy pomocą. W tej sprawie można pisać na spolkom[at]gmail.com

Potrzebujemy dobrej jakości produktu turystycznego …

… jako jednego z motorów rozwoju naszej Gminy

„(…) mieszkańcy będący pracownikami najważniejszych dla współczesnej gospodarki nowoczesnych sektorów stawiają wysokie wymagania co do jakości życia. Wybierając miejsce życia, kierują się często względami estetycznymi. W miejsce maszyny wzrostu pojawia się zatem maszyna rozrywki – kultura widziana jako dźwignia rozwoju gospodarczego. (…). Władze, chcąc zapewnić rozwój, muszą przede wszystkim troszczyć się o jakość życia. Przy okazji szeroko rozumiany sektor turystyczno-rozrywkowy staje się miejscem pracy dla największej części mieszkańców.”                                                                   P. Swianiewicz, Nierówne koalicje – liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, WN Scholar, Warszawa 2004

W dokumencie strategicznym Gminy Kobiór zapisano, że w zakresie poprawy stanu środowiska kulturowego zasadnicze kierunki działań w gminie obejmują: 1) ochronę i rewaloryzację  obiektów zabytkowych; 2) uwzględnianie  elementów przyrodniczych w ochronie dziedzictwa kulturowego; 3) rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat walorów przyrodniczo-kulturowych gminy; 4) skatalogowanie miejscowych atrakcji turystycznych (pomniki przyrody, unikalne obiekty flory i fauny). Czy takie propozycje są atrakcyjne dla mieszkańców i stwarzają szansę, że Kobiór stanie się lokalnym ośrodkiem turystycznym, tętniącym życiem, przyciągającym odwiedzających? Śmiemy wątpić.

Aby sprostać tym wyzwaniom potrzebujemy lokalnej marki.

Zastanówmy się co może stać się kobiórskim produktem turystycznym?

Kobiór słynie z otaczających go lasów, więc myśląc o produkcie turystycznym przede wszystkim kierujemy nasza uwagę w stronę tego zasobu i jego walorów: 1) unikalnego rezerwatu przyrody Babczyna Dolina; 2) leżących w pobliżu zbiorników wodnych na rzece Korzeniec. Kobiórzanom marzy się tam właśnie kompleks sportowo-rekreacyjny, który mógłby stać się wizytówką naszej Gminy; 3) gęstej sieci leśnych duktów pełniących rolę ścieżek rowerowych. Kierując uwagę w inną stronę dostrzegamy Muzeum Regionalne „Smolarnia”, które oprócz funkcji muzealnej powinno – i w pewnym stopniu już pełni – funkcję edukacyjno-promocyjną w zakresie lokalnych tradycji i kultury. A jeszcze z innej wyłaniają się nam kobiórskie tradycje muzyczne. Tu mamy chóry („Harmonia”, „Ex Animo”), zespoły muzyczne („Dzioło”, „Strefa”), znanych w całej Polsce muzyków (Adam Kulisz), a wreszcie i przyciągające wielu widzów festiwale („Reggae w Stodole”, „Uszy na śmietniku”). Mamy liczne rzesze twórców także z innych dziedzin sztuki: malarzy, fotografików czy nawet sztuki teatralnej (Kobiórski Teatr Kulturalny). Nie możemy również pomijać w tym kontekście kobiórskiego sportu („Leśnik”, sekcje skatowe), czy inicjatyw działających przy naszych szkołach („Kobiórsko Czelodka”, „Campanella”). Jest zatem w czym wybierać.

Pomysł na kobiórski produkt turystyczny to jedno, ale nie mniej ważne jest stworzenie warunków do jego rozwijania i promowania. W sferze kultury niezwykle pomocne może być opracowanie Kobiórskiego Kalendarza Kulturalnego, który będzie łączył w sobie dwie funkcje: 1) informatora o wszystkich ważnych, odbywających się w Kobiórze imprezach i 2) mechanizmu wspierania organizacji tychże przedsięwzięć. W tej pierwszej roli Kalendarz będzie niezwykle użytecznym narzędziem dla potencjalnych uczestników, w tym gości z zewnątrz. W tej drugiej będzie pomocny dla organizatorów podejmujących się trudu realizacji jakiegoś przedsięwzięcia. Żeby mógł pełnić taką rolę powinien być przygotowywany już na etapie konstrukcji budżetu na rok przyszły!

Podmiotem świetnie nadającym się do przygotowania, wdrożenia i promocji Kobiórskiego Kalendarza Kulturalnego wydaje się być organizacja (stowarzyszenie bądź fundacja), której statutowym celem będzie wspieranie aktywności społecznej służącej rozwojowi naszej Gminy. Korzyści z istnienia takiego podmiotu mogą być znaczne i to zarówno o charakterze: 1) ekonomicznym – pozyskiwanie zewnętrznych środków niedostępnych instytucjom publicznym (Urzędowi Gminy, Przedszkolu, Szkołom, Domowi Kultury), transfer tzw. 1% na rzecz kobiórskich instytucji i oddolnych inicjatyw bez pośrednictwa organizacji zewnętrznych; 2) organizacyjnym – pomoc przy organizacji imprez rozrywkowych,  obejmowanie patronatem kobiórskich imprez; 3) aktywizującym – wspieranie oddolnych inicjatyw, co pozwoli wykorzystywać istniejący w naszej społeczności potencjał społecznej aktywności w adekwatny sposób.

Zainicjowanie powstania takiego podmiotu może – a wręcz powinna – podjąć się Rada Gminy.

Promujemy – Dzień Szakala

Dzień Szakala to prestiżowy koncert poświęcony jednemu z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych. Odbędzie się 21 listopada (niedziela) 2010 o godz. 19:30 na scenie Teatru Bajka w Warszawie. Będzie to wydarzenie artystyczne o podwójnym charakterze. Z jednej strony to wieczór prezentujący 40 lat aktywnej i twórczej pracy Tomasza Szukalskiego, z drugiej – charytatywny koncert i licytacja, które mają wesprzeć materialnie Artystę, znajdującego się obecnie w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej.

To największy koncert jazzowy w Polsce w bieżącym roku.

Organizatorem imprezy jest Fundacji Popularyzacji Muzyki Jazzowej „EuroJazz” prowadząca jedyną w Polsce żywą jazzową stację radiową RadioJAZZ.FM.

Grupa fotograficzna „ŁAPIE OSTROŚĆ”

Grupa powstała w Kobiórze w 2008 r. Tworzą ją: Robert Cylok, Piotr Kaczmarczyk i Wojciech Szpak.
Członkowie Grupy brali udział w wystawie „Artystyczne wizje Kobiórzan” (2008), w tym samym roku uczestniczyli również w imprezie Malarsko Fotograficzne Spotkania Kulturalne Krajów Wyszehradzkich „PERON ARTYSTYCZNY”. Zorganizowali także  spotkanie z fotografami Związku Polskich Fotografów Przyrody w kobiórskim Domu Kultury.

W kwietniu 2010 r „ŁAPIE OSTROŚĆ” zaprosiła do współpracy swoich przyjaciół – pasjonatów fotografii. Ludzi różnych profesji, których łączy jedna pasja oraz wspólne miejsce zamieszkania.
Chodziło o to, aby każdy z fotografujących pokazał czym – w jego oczach, świadomości, a wreszcie i obiektywie – jest miejscowość, w której się urodził, mieszka i fotografuje.
Do udziału w przedsięwzięciu zostali zaproszeni: Magdalena Kłakus, Marek Kubecki, Paweł Lubański, Monika Mazurczyk, Bogusław Myszor, Michał Plekaniec, Tadeusz Pudełko, Weronika Tyteniec
Wernisaż wystawy odbył się w Galerii „Na piętrze” Gminnego Domu Kultury w Kobiórze, 28 maja 2010 roku. Była jedną z kulturalnych atrakcji przypadających w tym czasie DNI KOBIÓRA.