Regulamin imprezy „11 edycja Reggae w Stodole 2013”

w dniu 1 czerwca br. na posesji Alojzego Brańczyka w Kobiórze przy ulicy Wąskiej 1

Zasady Ogólne:

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie trwania imprezy prywatnej organizowanej na oznakowanym terenie w granicach działki zlokalizowanej przy ulicy Wąskiej nr 1 w Kobiórze.
 2. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obiektu.

Zasady Szczegółowe:

 1. Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą dowolne osoby. Impreza jest otwarta dla wszystkich, nie biletowana i bezpłatna.
 2. Osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na teren imprezy.
 3. Każdy kto uczestniczy w imprezie zobowiązany jest zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia sobie i innym.
 4. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.: a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru i/lub identyfikatorami; b) powołanie Kierownika ds. Bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych; c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
 5. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do zaleceń i zarządzeń policji, służb porządkowych oraz organizatora.
 6. Uczestnik imprezy po opuszczeniu terenu posesji podlega już tylko władzom publicznym, czyli Policji.
 7. Obowiązuje zakaz wnoszenia własnego alkoholu, środków odurzających, handlu obnośnego, butelek lub opakowań szklanych oraz niebezpiecznych przedmiotów mogących zagrozić zdrowiu lub życiu ludzkiemu.
 8. Obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu za kulisy i na scenę dla osób nie posiadających właściwego identyfikatora.
 9. Zabrania się rozniecania ognia na terenie imprezy przez osoby do tego nie upoważnione przez Organizatora.
 10. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany do poinformowania Organizatora lub Służb Porządkowych o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
 11. Uczestnicy imprezy parkują samochody w miejscach do tego wyznaczonych.

Przepisy Końcowe:

 1. Regulamin Imprezy podany jest do publicznej wiadomości przez udostępnienie w formie afiszów przy wejściu i na terenie imprezy, na stronie internetowej Organizatora http://spolkom.pl oraz przez konferansjerów.
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

Dodaj komentarz