Piotr Kłakus – przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zestawienie wystąpień

Rok 2011 4 wystąpienia na 3 sesjach

Sesja

Treść wystąpienia

31 sierpnia zapytał dlaczego zakłada się wzrost czynszu tylko o 10%, co dwa lata, skoro podatki obowiązujące wszystkich mieszkańców Gminy podnoszone są co roku w znacznie większej wysokości.
15 października uważa, że należy zobowiązać Policję do karania właścicieli psów wyprowadzających je bez smyczy i kagańców
30 listopada uważa, że wszystkie tereny Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Kobiór znajdujące się na polanie śródleśnej Kobióra powinny zostać przekazane na rzecz Gminy. Uważa, że tereny te są własnością wszystkich mieszkańców, a nie Nadleśnictwa
zwrócił uwagę, że w projekcie budżetu nie zostały zaplanowane środki na dopłatę do ścieków. Jest to antymotywacyjne dla mieszkańców Osiedla. Jeżeli cena ścieków znacznie wzrośnie, wówczas może nastąpić sytuacja, że mieszkańcy ci nie będą się podłączali do kanalizacji.
Rok 2012 8 wystąpień na 6 sesjach

Sesja

Treść wystąpienia

26 kwietnia zapytał, czy istnieje możliwość zmiany uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego bez przeprowadzenia procedury odpowiedniej dla zmiany planu
24 maja uważa, że Gmina wraz z Nadleśnictwem powinna wystąpić ze wspólnym wnioskiem do Dyrekcji Lasów Państwowych o rekompensatę w postaci przekazania Gminie gruntów będących w zarządzie Nadleśnictwa Kobiór znajdujących się na polanie śródleśnej
28 czerwca zapytał w jaki sposób GOPS kontroluje w godzinach popołudniowych osoby, którym przyznawana jest pomoc społeczna.; uważa, że GOPS powinien się interesować, nie tylko w godzinach pracy, osobami, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.
13 września [w sprawie skargi Państwa Kucharskich] zapytał, czy w umowie z najemcami lokalu rozliczenie zużycia wody następuje z odczytu licznika, czy też ryczałtowo. Jeśli jest to zużycie ryczałtowe, wówczas koszty powinni ponosić wszyscy najemcy lokali w danym budynku.
22 października nawiązał do wcześniejszej informacji Wójta odnośnie możliwości przekazania przez Lasy Państwowe, Powiatowi Pszczyńskiemu nieruchomości Nadleśnictwa, a następnie przekazaniu jej przez Powiat naszej Gminie. Zapytał czy jest to nadal aktualne.
28 grudnia zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w punkcie dotyczącym kompleksowego zakupu energii elektrycznej zapisano, że „Wójt spotkał się z przedstawicielami kilu firm” …, a powinno być „Wójt spotkał się z przedstawicielami kilku firm”. [Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 26 listopada 2012r.]
zaproponował uszczegółowienie rodzaju plastików i makulatury zbieranych do poszczególnych worków [Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych …]
zwrócił uwagę, że w sąsiednich gminach proponuje się wywóz odpadów dwa razy w miesiącu, co powoduje większe koszty, niż przy jednokrotnym wywozie. Ponadto do obsługi 10.000 mieszkańców przypada jedna osoba [Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi]
Rok 2013 8 wystąpień na 5 sesjach

Sesja

Treść wystąpienia

7 lutego uważa, że obowiązkiem RPWiK powinna być dbałość o sieć wodociągową, aby zredukować straty wody. Jeśli straty występują, koszty z tego tytułu powinny być pokrywane ze środków przedsiębiorstwa, a nie obciążać odbiorców
zwrócił uwagę, że przez minione trzy lata koła taneczne były traktowane, jak inne zespoły działające przy Domu Kultury. Zajęcia odbywały się bezpłatnie. Jeżeli obecnie trzeba pokrywać koszty zajęć, powinno to dotyczyć również pozostałych zespołów.
4/7 marca Zwrócił uwagę, że Rada może zwiększyć pensum do 40 godzin. Zapytał też, czy opinia ZNP jest wiążąca. [projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór]
18 kwietnia Pytanie o odpłatność za korzystanie z siłowni oraz odpowiedzialność za ewentualne wypadki w czasie korzystania z urządzeń [Rozpatrzenie i podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”]
poprosił o przedstawienie pisma skierowanego do Rady Gminy przez Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna

6 czerwca

zwrócił uwagę na konieczność udrożnienia studzienek na skrzyżowaniu ulic Olszewskiego i Tuwima. Podkreślił, że już kilkakrotnie zwracał uwagę na ten problem.
Poinformował również, że kobiórskie Koło Związku Wędkarskiego zorganizowało dziecięce zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. Wzięło w nich udział 63 dzieci. Wszystkie dzieci otrzymały słodycze, pamiątkowe medale i nagrody. Było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu Gminy oraz innych podmiotów.

26 września

nawiązał do sprawy wykaszania działek. Zwrócił uwagę, że przy ul. Plichtowickiej, zarówno działka gminna, jak i inne, są zarośnięte trawami i krzewami, co przy braku oświetlenia drogi powoduje strach osób udających się o zmroku do stacji kolejowej.

Reprezentował samorząd Kobióra na jubileuszowych obchodach XX-lecia święta Turice w zaprzyjaźnionej gminie Dobsina (maj 2012).

Tekst w nawiasach [] uzupełnienia opracowującego.

Dodaj komentarz