Ludwik Pawłowski – radny

Zestawienie wystąpień

Rok 2011 5 wystąpień na 5 sesjach

Sesja

Treść wystąpienia

27 stycznia interpelacja do Radcy Prawnego odnośnie możliwości ujednolicenia stawki  podatku od garaży wolnostojących i urządzonych w budynkach mieszkalnych.
16 czerwca przekazał Wójtowi prośbę kierowców o usunięcie betonowych kwietników znajdujących się przed butikami przy ul. Kobiórskiej
15 października poinformował, że w rozmowie z właścicielem terenu po byłym tartaku stwierdził on, że Gmina działa na niekorzyść prowadzonej tam działalności. Firmy, które wiedzą o tym rezygnują z wprowadzenia się na ten teren
30 listopada zapytał, czy istnieje jeszcze możliwość otrzymania dofinansowania tego typu zadań [rozbudowy szkoły]
30 grudnia zapytał, czy w sytuacji podziału województwa śląskiego na cztery regiony, koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi zostaną podzielone na wszystkie gminy należące do danego regionu
Rok 2012 11 wystąpień na 6 sesjach

Sesja

Treść wystąpienia

24 maja zapytał, czy Nadleśnictwo zastosowało wobec Gminy preferencyjne warunki dzierżawy nieruchomości i czy negatywna decyzja Rady w sprawie lasów ochronnych może mieć wpływ na dalszą współpracę w tym zakresie
zapytał czy Nadleśnictwo planuje udrożnienie przyleśnych rowów odwadniających
zwrócił się z prośbą o załatanie dziury na drodze przy ul. Rodzinnej, w rejonie posesji państwa Faroń.
28 czerwca zapytał, jakie obowiązki spoczywają na gminie wobec osoby, której zostanie nadane honorowe obywatelstwo.
13 września zaproponował rozważenie zamontowania w budynkach komunalnych podliczników wody aby w przyszłości nie miały miejsca sytuacje takie, jak w omawianym wcześniej przypadku
podziękował osobom, które przyczyniły się do wykonania remontu drogi na końcówce ul. Leśników.
22 października zapytał, czy umowa z gospodarzem [obiektów dzierżawionych od Nadleśnictwa] jest zawarta w sposób gwarantujący opuszczenie mieszkania w przypadku jej wypowiedzenia
26 listopada zapytał jakie będą oszczędności z tytułu połączenia instytucji kultury [uchwała w sprawie wyrażenia intencji o połączeniu Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Domu Kultury w Kobiórze w jedną instytucję kultury]
zapytał o ile wzrósłby wskaźnik zadłużenia po zaciągnięciu kredytu w wysokości 1 mln. zł. [dotyczy rezygnacji realizacji zadania „Przebudowa Gminnego Domu Kultury w Kobiórze na potrzeby Gminnego Centrum Kultury i Integracji Społecznej”.]
28 grudnia nawiązał do wypowiedzi Wójta odnośnie obniżenia przez Radę Gminy podatków. Zwrócił uwagę, że podatki zostały obniżone w stosunku do zaproponowanych przez Wójta na 2013 rok, a nie do obowiązujących obecnie stawek.
zapytał co to znaczy, że firmy będą sobie „podbierać odpady” Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych …]
Rok 2013 10 wystąpień na 4 sesjach

Sesja

Treść wystąpienia

4/7 marca uważa, że jeżeli zapadnie decyzja o zakupie pojemników przez właścicieli nieruchomości, to w początkowym okresie trzeba będzie je zabezpieczać w obawie przed ewentualną kradzieżą.Poprosił również o dokładne określenie jakie odpady zmieszane, będą mogły trafiać do pojemników. [Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych]
zapytał, czy w sytuacji, kiedy nie nastąpiły zmiany na nieruchomości istnieje konieczność wypełniania i złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji podatkowych.
18 kwietnia zapytał: jakie uregulowania prawne zakazują budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
zapytał: kiedy zostaną przeprowadzone remonty cząstkowe dróg gminnych.
zwrócił uwagę na problem osób, które niedawno wybudowały domy lub są w trakcie budowy, na ternach gdzie jeszcze nie ma kanalizacji sanitarnej. Są one narażone na dodatkowe koszty związane z budową szamba, a może się okazać, że w niedalekiej przyszłości kanalizacja zostanie jednak wybudowana i będą musiały się do niej podłączyć.
zapytał, czy zostanie wykonana droga łącznik pomiędzy ul. Ołtuszewskiego, a Osowcem

6 czerwca

zapytał jaki będzie koszt organizacji Dożynek w bieżącym roku.
26 września Wystąpił do Wójta z prośbą o zlecenie naprawy nawierzchni drogi ul. Ołtuszewskiego.
zwrócił się z prośbą do radnego powiatowego B. Gembalczyka o interwencję w sprawie poprawy nawierzchni drogi prowadzącej z Kobióra do Studzienic.
zapytał również, czy zbilansowały się koszty gospodarowania odpadami za sierpień br.

Tekst w nawiasach [] uzupełnienia opracowującego.

Dodaj komentarz