Krzysztof Grolik – radny

Zestawienie wystąpień

Rok 2011 3 wystąpienia na 2 sesjach

Sesja

Treść wystąpienia

16 czerwca zapytał kiedy rozpocznie się budowa chodnika przy ul. Przelotowej, na odcinku od ul. Wróblewskiego do lasu
poinformował, że w ubiegłym roku RPWiK wykonywało roboty przy wjeździe na ul. Wąską Nawierzchnia drogi po wykonanym wykopie jest nadal zniszczona. Zapytał, czy przy okazji robót prowadzonych przez RPWiK przy ul. Rodzinnej można by zlecić naprawę tej drogi.
15 października poprosił Wójta o przedstawienie swojego stanowiska w tej sprawie. Czy uważa on, że można by zastosować niższą stawkę w celu wsparcia inicjatyw służących zakładaniu żłobków i klubów dziecięcych
Rok 2012 7 wystąpień na 6 sesjach

Sesja

Treść wystąpienia

26 kwietnia zwrócił uwagę, że należałoby wcześniej podjąć uchwałę w sprawie zmianw budżecie Gminy, gdzie została już uwzględniona dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego,a następnie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu
24 maja zwrócił uwagę, na pogarszający się stan Drogi Książęcej. Zgodnie z informacją Nadleśniczego, na razie nie ma możliwości wykonania remontu tej drogi. Czy możliwe jest przynajmniej uporządkowanie poboczy, poprzez usunięcie warstwy darni, aby woda zbierająca się na drodze mogła spływać, co uchroniłoby nawierzchnię przed dalszym niszczeniem.
dodał, że istnieje obawa przybycia na imprezę znacznej ilości osób, w większości spoza Kobióra. Uczestnicy imprezy nie mieszczą się na posesji, w związku z czym przebywają na drodze i zostawiają tam również swoje pojazdy. Niejednokrotnie załatwiają potrzeby fizjologiczne pod płotami sąsiadów. O ile w przypadku mieszkańców Kobióra zwrócenie uwagi na niewłaściwe zachowanie może być skuteczne, to obcy reagują czasem agresywnie. Mieszkańcy nie mają nic przeciwko organizacji tej imprezy lecz uważają, że powinna się ona odbywać w przystosowanym do tego miejscu.; poinformował, że do organizatorów zostało skierowane pismo z propozycjąprzeniesienia imprezy na Gminny Ośrodek Sportowy.; poinformował, że obecnie toczy się proces karny w sprawie bójki, jaka miała miejsce przed dwoma laty przy okazji tej imprezy.
13 września zwrócił się z prośbą do Wójta o wygospodarowanie kwoty ok. 7.000 zł na zakup wiaty autobusowej, na przystanek przy ul. Kobiórskiej gdyż pasażerowie oczekujący na autobus nie mają możliwości schronienia. W ubiegłym roku, w związku z budową chodnika, istniejąca wiata została zdemontowana, po czym okazało się, że nie nadaje się ona do ponownego montażu
22 października zapytał jaki jest zakres budowy chodnika przy ul. Kobierskiej
26 listopada zapytał, czy zostanie zakupiona wiata autobusowa na przystanek przy ul. Kobiórskiej.
28 grudnia podziękował za zamontowanie wiaty na przystanku autobusowym przy ul. Kobiórskiej. Poprosił również o zamieszczenie tam rozkładu jazdy autobusów
Rok 2013 3 wystąpienia na 3 sesjach

Sesja

Treść wystąpienia

7 lutego zwrócił uwagę, że na jednej z wcześniejszych sesji Rada zaproponowała zmianę nazwy  przystanku z „Kobiór – Gospoda” na „Kobiór – Centrum”. W projekcie omawianej uchwały pozostała jednak dotychczasowa nazwa przystanku.
4/7 marca zapytał, czy w uchwale można sformułować zapis o możliwości wyboru przez mieszkańców, zakupu lub dzierżawy pojemników. [Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych]
18 kwietnia zapytał, czy doszło do skutku podpisanie porozumienia z gminami naszego Powiatu na wspólny zakup energii elektrycznej.

Tekst w nawiasach [] uzupełnienia opracowującego.

Dodaj komentarz