Katarzyna Goździk – wiceprzewodnicząca Rady

Zestawienie wystąpień

Rok 2011 5 wystąpień na 3 sesjach

Sesja

Treść wystąpienia

16 czerwca zapytała, czy wiadomo w jaki sposób zostanie zagospodarowania ziemia z wykopów kanalizacyjnych znajdująca się na składowisku
31 sierpnia nawiązała do informacji przedstawionej przez Wójta w swoim sprawozdaniu dotyczącej podpisania umowy na przebudowę Gminnego Domu Kultury. Realizacja projektu ma nastąpić do końca 2012 roku. Czy w przypadku podjęcia się realizacji tego zadania okres jednego roku będzie wystarczający.
zapytała, czy możliwe jest wyegzekwowanie od przewoźnika realizującego przewozy busem do Pszczyny i Tychów, wywieszenia rozkładu jazdy na przystankach
Zapytała również, czy ze strony naszej Gminy zostały już przygotowane propozycje regulaminu spartakiady młodzieży. Zgodnie z informacją Wójta ustalenia w tej sprawie mają bowiem zapaść na wrześniowym spotkaniu przedstawicieli miast partnerskich w Sternberku.
15 października obawia się, że koszt windykacji opłaty od psów może być większy niż uzyskane dochody
30 grudnia odczytała pismo przewodniczącego kobiórskiego Sztabu WOŚP na temat celu organizacji imprezy, jej przebiegu oraz prośbę o wsparcie tej inicjatywy
Rok 2012 14 wystąpień na 7 sesjach

Sesja

Treść wystąpienia

26 kwietnia zapytała, czy w ramach poddzierżawy [budynku po byłym Nadleśnictwie] będzie możliwośćuzyskania czynszu gwarantującego pokrycie kosztów mediów i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości
przypomniała, że na dzieci z Kobióra uczęszczające do przedszkoli w innych miejscowościach Gmina przekazuje dotacje. Zapytała jaka byłaby kwota dotacji jeśli dzieci nieprzyjęte odeszłyby do innych przedszkoli
zapytała, kiedy przewiduje się zakończenie prac porządkowych na placu przy ul. Składowej.
24 maja przypomniała, że na poprzedniej sesji otrzymała informację o wywiezieniu ziemi z placu przy ul. Składowej w terminie do 19 maja br. Termin ten nie został dotrzymany, a ziemia jest tam nadal dowożona.
nawiązała do sprawy poruszonej na poprzedniej sesji, utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego. Zapytała, czy w przypadku nie przyjęcia naszego wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków unijnych, taki oddział powstanie. Jeżeli tak, to jakie będą koszty adaptacji pomieszczenia na potrzeby przedszkola oraz zatrudnienia dodatkowych osób i jakie będzie źródło pokrycia tych wydatków.
28 czerwca zapytała, czy w związku z przyjęciem omawianego programu [Gminnego programu wspieraniarodziny na lata 2012-2014] planowane są jakieś przedsięwzięcia skutkujące dodatkowymi wydatkami z budżetu Gminy.
W imieniu mieszkańca Kobióra, odczytała zapytanie do Wójta w sprawie wyników konkursów historycznych z udziałem uczniów Gimnazjum w Kobiórze, które odbyły się wiosną tego roku w Mikołowie i Cielmicach.
Zwróciła również po raz kolejny uwagę, że ziemia z placu składowego na Osiedlu nadal niejest wywieziona, a miało to być wykonane do 19 maja br.
13 września utrzymania. Rada nie ustosunkowała się ostatecznie odnośnie dzierżawy gdyż nie uzyskała dotąd tych danych
22 października zapytała, czy jest jakiś oddźwięk wrześniowego protestu zorganizowanego przez samorządy w Warszawie.
26 listopada uważa, że należałoby wystosować pismo do Rady Ministrów wyrażające nasze niezadowolenie z braku możliwości przejmowania przez gminy mienia Skarbu Państwa będącego w zarządzie Lasów Państwowych. Być może takie wystąpienia, również innych gmin, spowodowałyby dostrzeżenie tego problemu.
przypomniała, że we wrześniu br. rozważano realizację projektu [„Przebudowa GminnegoDomu Kultury w Kobiórze na potrzeby Gminnego Centrum Kultury i Integracji Społecznej”] w ograniczonym zakresie, za kwotę ok. 460.000 zł. Czy przynajmniej za tę kwotę można by wykonać remont domu kultury. Jeśli obecnie nie skorzystamy z możliwości otrzymaniadotacji na to zadanie, może się okazać, że w przyszłości nie będzie już takiej szansy.
28 grudnia zapytała, czy skoro deklaracja [wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości] składana jest pod odpowiedzialnością karną, istnieje potrzeba składania dokumentów potwierdzających nieobecność mieszkańca na terenie posesji
poinformowała, że po raz trzeci zostanie zorganizowana w Kobiórze Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Poprosiła radnych i pracowników Urzędu Gminy o wsparcie tej inicjatywy
Rok 2013 3 wystąpienia na 3 sesjach

Sesja

Treść wystąpienia

4/7 marca zwróciła uwagę na rozbieżność pomiędzy wypowiedziami Kierownika Referatu G.K. i Radcy Prawnego. Kierownik Referatu G.K. informował, że każdy mieszkaniec zapłaci jednakową stawkę za kubeł. Radca Prawny przedstawił natomiast przykład odpłatności, w zależności od ilości osób w rodzinie, co wydaje się bardziej sprawiedliwe. Czy jest możliwość takiego różnicowania opłat. [Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych]

6 czerwca

zapytała czy istnieje możliwość dokonania przesunięć w budżecie, które pozwolą zabezpieczyć środki na omawiane zadania. [zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie Punktu Zatrzymań Bezdomnych Zwierząt]
26 września zwróciła uwagę, że w rejonie objazdu wykonywanego w związku z remontem wiaduktu, rośnie topola, która przechyla się w stronę drogi. Poprosiła o sprawdzenie, czy nie będzie to zagrożeniem dla ruchu.

Dokonała analizy arkuszy organizacyjnych gminnych placówek oświatowych na rok szkolny 2012/13.

Tekst w nawiasach [] uzupełnienia opracowującego.

Dodaj komentarz