Józef Mazurczyk – radny

Zestawienie wystąpień

Rok 2011 17 wystąpień na 9 sesjach

Sesja

Treść wystąpienia

27 stycznia zgłosił wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego w sprawie ustalania dopłaty do 1m³ ścieków dla odbiorców usług kanalizacyjnych*
zapytał Wójta jaka jest jego decyzja w sprawie wniosku firmy „Plast-Foil” Sp.z o.o.
8 marca zapytał gdzie są odprowadzane ścieki z terenu byłego tartaku.
28 kwietnia poinformował, że sprawa dzierżawy lokalu przy ul. Centralnej 117 była omawiana na posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia. Zdaniem Komisji należałoby zawrzeć stosowną umowę z lokatorami sąsiadującymi z tym lokalem aby nie dochodziło do konfliktów jakie miały miejsce z poprzednim dzierżawcą. Poprosił o informację czy podjęto jakieś działania w tym zakresie.
16 czerwca poinformował, że niektórzy mieszkańcy otrzymali decyzje o zmianie podatku od nieruchomości. Są przypadki znacznego wzrostu podatku, w stosunku do płaconego dotychczas. Czym jest to spowodowane.
zapytał, czy są jakieś nowe informacje na temat komunalizacji byłej bazy transportu leśnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
nawiązał do wypowiedzi Sekretarza Gminy odnośnie finansowania prac społecznie użytecznych. Dodał, że część środków na ten cel pochodzi z budżetu Gminy. W sytuacji, kiedy szuka się oszczędności, należałoby dopilnować aby środki te zostały właściwie wykorzystane.
16 sierpnia zapytał, które działki zostały sprzedane w bieżącym roku, zapytał, czy sprzedaż działek zaproponowanych w omawianej uchwale zrównoważy budżet oraz czy zostaną jeszcze jakieś działki do sprzedaży w przyszłych latach
31 sierpnia zwrócił uwagę, że zgodnie z informacją kierownika GOPS, na terenie naszej Gminy nie jest rozeznany problem narkomani Byłoby to możliwe po przeprowadzeniu sondażu w tym zakresie. Jego zdaniem działania takie powinny zostać przeprowadzone przed podjęciem proponowanej uchwały, co pozwoliłoby na ustalenie wysokości środków finansowych potrzebnych na realizację Programu.
nawiązał do sprawy poruszonej w sprawozdaniu Wójta, firmy LAND 2010. Zapytał jakie będzie dalsze postępowanie Gminy jeśli Wojewódzki Sąd Administracyjny oddali skargę. Mieszkańcy są pełni obaw o skutki działania tej firmy, mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości wobec firmy Plast-Foil. Gdyby przedstawiono mieszkańcom pełną informację odnośnie zakresu działalności firmy, wówczas nie doszłoby do wprowadzenia ich w błąd przez autorkę protestu przeciwko spalarni śmieci, która być może również nie miała dokładnych informacji w tej sprawie.
15 października Poinformował o wyjeździe do zaprzyjaźnionej gminy Sternberk, gdzie reprezentował kobiórski samorząd
uważa, że należy rozważyć dalsze utrzymanie punktu zatrzymań psów. Według informacji podawanej w mediach, tylko 1/3 gmin posiada takie punkty
zapytał, czy sąd rozstrzygnął już sprawę firmy LAND 2000
zapytał, czy jest prawdą, że na skutek interwencji Urzędu Gminy została zlikwidowana myjnia samochodowa na terenie po byłym tartaku
30 listopada uważa, że skoro nie udało się pozostawienie siedziby Nadleśnictwa w Kobiórze należałoby przynajmniej podjąć starania o przejęcie przez Gminę budynku po Nadleśnictwie
zapytał, czy w przypadku, gdyby była możliwość przyjęcia wszystkich dzieci do naszego przedszkola, Gmina musiałaby ponosić koszt pobytu dzieci w przedszkolach poza Kobiórem.
zapytał, co stanie się w przypadku zniesienia obowiązku meldunkowego
30 grudnia poinformował, że głosował przeciwko przyjęciu uchwały [w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze do realizacji zadań w zakresie pracy z rodziną] gdyż jest to kolejne zadanie zlecone gminom bez przekazania środków na jego realizację

* Karty z wynikami głosowania stanowią załączniki nr 2 i 3 do protokołu z tej sesji.

Rok 2012 16 wystąpień na 7 sesjach

Sesja

Treść wystąpienia

2 lutego zapytał, czy parkowanie autobusów na asfaltowej płycie boiska odbywa się za zgodą Urzędu Gminy. Asfalt jest tam już w nie najlepszym stanie, a parkowanie autobusów jeszcze pogorszy tę sytuację
26 kwietnia wyraził wątpliwość, co do obniżenia wydatków w rozdziale usługi opiekuńcze oraz zapytał z jakich zadań zrezygnowano w innych jednostkach, np. w domu kultury [odnośnie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.]
zapytał jakie inwestycje zostaną przeprowadzone przez powiat na terenie Kobióra w bieżącym roku
poinformował, że jeden z mieszkańców ul. Tuwima otrzymał informację z Urzędu Gminy o zamiarze rozbudowy stacji benzynowej znajdującej się na terenie po bazie transportu leśnego. Według wcześniejszych informacji stacja ta miała zostać zlikwidowana. Zapytał również jakie działania Gmina zamierza podjąć na tym terenie?
24 maja nawiązał do sprawy imprezy muzycznej „Reggae w Stodole”. Organizatorzy coraz bardziej starają się o jak najlepsze zabezpieczenia. Jest zapewniona obecność ratownika medycznego, powiadomiona jest Policja, na posesji są toalety. Jeżeli mimo tego mieszkańcy protestują przeciwko organizacji tej imprezy na prywatnej posesji, dobrze byłoby pośredniczyć w doprowadzeniu do kompromisu pomiędzy mieszkańcami, a organizatorami polegającego na wypracowaniu wspólnego stanowiska w tej sprawie. Być może na takim spotkaniu udałoby się przekonać organizatorów do zmiany miejsca imprezy.; zwrócił uwagę, że mimo protestu mieszkańców i informacji Wójta o nie wydaniu zgody na organizację imprezy, z pewnością ona się odbędzie. Należałoby w związku z tym przeprowadzić jakieś mediacje z organizatorami doprowadzające do kompromisu.; uważa, że jeżeli mieszkańcy stwierdzą jakieś nieprawidłowości w czasie trwania imprezy, powinni to zgłosić Policji. Ewentualna interwencja byłaby argumentem do przeniesienia imprezy w inne miejsce.
13 września stwierdził, że nie ma zastrzeżeń, co do przeprowadzonej procedury [w sprawie skargi p. Kucharskich na Wójta z w zakresie rozliczania kosztów użytkowania wody], lecz należy także wziąć pod uwagę „czynnik ludzki”. Skarżący czują się zaskoczeni i rozżaleni sytuacją, kiedy oczekuje się od nich zapłaty znacznej kwoty za zużycie wody i ścieki. Sprawa byłaby oczywista, gdyby w każdym mieszkaniu znajdował się licznik wody. Z ostatniego pisma skierowanego do Wójta wynika jednak, że Państwo Kucharscy złagodzili swoje stanowisko i są skłonni w jakiś sposób pokryć ciążące na nich koszty.; wątpliwości budzi zużycie w ciągu trzech dni 154 m3 wody z powodu awarii spłuczki. Być może lokatorzy nie przebywali wówczas w mieszkaniu.; uważa, że jeśli nie są znane inne, niż przedstawione fakty w sprawie, tonie można kogoś nazwać nieuczciwym gdyż na pewno nie doprowadził celowo donadmiernego zużycia wody
zapytał radnego powiatowego B. Gembalczyka, czy w ramach tegorocznego porozumienia z Powiatem, wykorzystano wszystkie środki finansowe na remonty drogi za kościołem, czy też będzie realizowana budowa dalszego odcinka chodnika przy ul. Kobiórskiej.
poinformował, że na płocie przy boisku szkolnym brak jest ekranu ochronnego, w związku z czym młodzież niejednokrotnie przeskakuje przez płot na drogę za upadającą tam piłką. Poprosił o spowodowanie zakupu i zamontowania ekranu przez szkoły.
22 października zgłosił, że na posesji przy ul. Tuwima, naprzeciw portierni byłej bazy transportu leśnego, jest duża dziura w płocie, a w odległości ok. 2 m od płotu znajduje się otwarta studnia. Stwarza to możliwość wchodzenia tam dzieci i niebezpieczeństwo ewentualnego wpadnięcia do studni.
Zwrócił również uwagę na konieczność przycięcia drzew przy ul. Tuwima sięgających trakcjielektrycznej i powodujących spięcia elektryczne
zapytał, czy wiadomo jaka inwestycja powstanie naprzeciw nowej stacji benzynowej przy ul. Przelotowej
26 listopada wyraził obawę, że rezygnacja z dzierżawy uniemożliwi Gminie starania o przejęcie nieruchomości po Nadleśnictwie w sytuacji, gdyby zmieniły się przepisy pozwalające na przejmowanie przez samorządy mienia Skarbu Państwa będącego się w zarządzie Lasów Państwowych. Nie wykluczone jest również, że do tego czasu nieruchomość ta zostanie sprzedana.
wyraził obawę, że dofinansowanie może nam nie zostać ponownie udzielone, skoro w ciągu trzech lat nie było możliwości wykorzystania przyznanej dotacji. [dotyczy „Przebudowa Gminnego Domu Kultury w Kobiórze na potrzeby Gminnego Centrum Kultury i Integracji Społecznej”]
poprosił o przybliżenie tematu kompleksowego zakupu energii elektrycznej dla Kobióra
28 grudnia uważa, że społeczeństwa nie interesują ustawy lecz ponoszone koszty, które są coraz wyższe. Jest to trudna sytuacja zarówno dla Urzędu, jak i dla radnych lecz ostatecznie radni decydują o stawkach opłat. [Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych …]
zgłosił wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego w sprawie ustalenia stawek opłat.; może się okazać, że w przetargu na wywóz odpadów, cena usługi będzie znacznie niższa, niż zakładana obecnie. W związku z tym po rozstrzygnięciu przetargu będzie możliwość ewentualnego skorygowania stawki opłaty [Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi]
Rok 2013 8 wystąpień na 5 sesjach

Sesja

Treść wystąpienia

7 lutego uważa, że należałoby wyremontować przystanek przy ul. Kobiórskiej, gdyż znajduje się on w fatalnym stanie.
4/7 marca zapytał czy trzeba wypowiedzieć dotychczasową umowę na wywóz odpadów, również firmie,która wygra przetarg na realizację tego zadania po 1 lipca br,; w jaki sposób pojemniki na odpady zostaną oznakowane czipami i kto wykona to zadanie. [Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych]
18 kwietnia Pytanie o odpłatność za korzystanie z siłowni oraz odpowiedzialność za ewentualne wypadki w czasie korzystania z urządzeń [Rozpatrzenie i podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”]
o zmianę lokalizacji PSZOK
poinformował, że w prasie ukazały się uwagi odnośnie brakuwystarczającej ilości informacji na stronie internetowej naszej Gminy, a także pochwałaZastępcy Wójta za przekazywanie informacji.

6 czerwca

Uważa, że sprawa przystąpienia do ewentualnej zmiany planu [zagospodarowania przestrzennego] powinna zostać przeanalizowana na najbliższym posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa. W przypadku pozytywnej opinii o przystąpieniu do zmian, należy również określić ich zakres.
zwrócił uwagę, że nie zostały zrealizowane dochody z planowanej sprzedaży nieruchomości. W związku z tym może zaistnieć problem wykonania wydatków.
26 września zapytał Wójta, czy zgodnie z wnioskiem Rady Gminy, przeprowadził on rozmowy na temat obniżenia opłat za składowanie odpadów dla wspólników spółki MASTER.

Reprezentował samorząd Kobióra na wyjeździe do zaprzyjaźnionej gminy Sternberk (2011).

Tekst w nawiasach [] uzupełnienia opracowującego.

Dodaj komentarz