Jerzy Mazur – Przewodniczący Rady

Zestawienie wystąpień

Rok 2011 5 wystąpień na 4 sesjach

Sesja

Treść wystąpienia

16 czerwca pytanie do Wójta odnośnie remontu wiaduktu w Kobiórze
zapytanie o przebieg robót związanych z budową kanalizacji i rozbudową oczyszczalni ścieków
31 sierpnia poprosił o wyjaśnienie uwagi zgłoszonej przez Komisję G.P. – braku w załączniku do uchwały określenia długości modernizowanego odcinka sieci wodociągowej w ramach zakończenia III etapu inwestycji na ul. Rodzinnej.
15 października dobrze byłoby opracować powiatowy program likwidacji zjawiska bezdomnych psów gdyż często psy są porzucane w Kobiórze przez osoby z sąsiednich miejscowości, a koszty związane z ich utrzymaniem ponoszone są z budżetu Gminy.
30 listopada stwierdził, że pomimo zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pod nową siedzibę Nadleśnictwa w Kobiórze i poniesienie z tego tytułu kosztów, instytucja ta i tak została przeniesiona do Piasku. Nie powinno to jednak zaważyć na dalszej dobrej współpracy. Należy podziękować samorządom, które poparły nasze starania o pozostawienie Nadleśnictwa w Kobiórze; zaproponował aby Rada wraz z Wójtem przyjęła stanowisko odnośnie przeniesienia Nadleśnictwa Kobiór
Rok 2012 12 wystąpień na 7 sesjach

Sesja

Treść wystąpienia

2 lutego zapytał, czy jest już znany termin remontu wiaduktu przy ul. Centralnej
podziękował brygadzie komunalnej za wykonanie remontu poczekalni na dworcu PKP. Pomieszczenie to jest obecnie zadbane i ogrzewane, ku zadowoleniu pasażerów
24 maja uważa, że mieszkańcy maja prawo protestować w sytuacjach, kiedy jakieś przedsięwzięcia są dla nich uciążliwe. Obecnie należy uznać omawianą imprezę [Reggae w Stodole] za prywatną i w przypadku zdarzeń niezgodnych z prawem odpowiedzialność za to poniesie organizator.
28 czerwca temat poruszony przez radnego P. Kłakusa [kontroli osób otrzymujących pomoc społeczną w godzinach popołudniowych] powinien zostać omówiony na posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia. Jest to ważne zagadnienie wymagające również pewnych działań ze strony Rady Gminy poprzez informowanie GOPS o ewentualnych nieprawidłowościach.
poinformował, że Państwo Zofia i Ryszard Kucharscy złożyli skargęna działalność Wójta dotyczącą nieprawidłowego rozliczania zużycia wody i ściekóww najmowanym przez nich lokalu komunalnym. Zaproponował aby skargę tę przekazaćWójtowi celem zajęcia stanowiska, a sprawę rozpatrzyć na następnej sesji.
13 września przypomniał, że na poprzedniej sesji poinformował o skardze Państwa Zofii i Ryszarda Kucharskich na działalność Wójta w zakresie nieprawidłowego rozliczania zużycia wody i ścieków w najmowanym przez nich lokalu komunalnym. Skarga została skierowana do Wójta celem zajęcia stanowiska. Wójt przekazał Radzie Gminy dokumentację dotyczącą sprawy, która była przedmiotem analizy Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa.; odpowiedział, że Rada może jedynie rozpatrywać skargę na Wójta pod kątem ewentualnych nieprawidłowości, których w omawianym przypadku nie stwierdzono. Odczytał następnie wspomniane pismo, z którego wynika, że Państwo Kucharscy, mimo, że nie czują się odpowiedzialni za zaistniałą awarię proszą o dostosowanie jej skutków finansowych do swoich możliwości. Wnioskują do Wójta o ponowne rozpatrzenie sprawy.
22 października Stwierdził, że [w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Kobiórze] uchwała ta ma ogromne znaczenie, ponieważ ten bardzo ważny dokument nadaje Gimnazjum w Kobiórze imię Jana Pawła II. Z tej okazji Przewodniczący złożył życzenia dyrektorowi Gimnazjum, nauczycielom i gimnazjalistom aby poprzez pracę, osiągane wyniki w nauce, pielęgnowanie wartości chrześcijańskich oraz tradycji wyrastających z tej pięknej kobiórskiej ziemi udowadniali, że Gimnazjum w Kobiórze jest godne imienia Jana Pawła II.
poprosił o przedstawienie aktualnej sytuacji związanej z zagospodarowaniem i kosztami utrzymania dzierżawionych obiektów byłej siedziby Nadleśnictwa Kobiór.; zaproponował spotkanie z Wójtem w celu przeanalizowania kosztów utrzymania obiektów dzierżawionych od Nadleśnictwa. Pozwoliłoby to na podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu w sprawie dzierżawy
zapytał, czy jest szansa na zakupienie wiaty przystankowej naprzystanek autobusowy przy ul. Kobiórskiej, o co wielokrotnie apelował radny K. Grolik.Środki na ten cel zostały zaplanowane w budżecie na bieżący rok
26 listopada zapytał, czy są jakieś uwagi odnośnie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości po byłej siedzibie Nadleśnictwa Kobiór
nawiązał do pisma przedstawionego przez Wójta w sprawie rozwiązania umowy o przyznanie pomocy na realizację zadania „Przebudowa Gminnego Domu Kultury w Kobiórze na potrzeby Gminnego Centrum Kultury i Integracji Społecznej”. Porosił o dodatkowe informacje w tej sprawie.
28 grudnia uważa, że doprecyzowanie szczegółów będzie możliwe ewentualnie w późniejszym terminie. [rodzaju plastików i makulatury zbieranych do poszczególnych worków – Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych …]
Rok 2013 8 wystąpień na 4 sesjach

Sesja

Treść wystąpienia

7 lutego poinformował, że na jednej z komisji zaproponowano wystąpienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zapytaniem, czy RPWiK może obciążać odbiorców za straty wody, stanowiące w przypadku naszej Gminy1%
4/7 marca zwrócił uwagę, że przychylając się do wniosku Komisji G.P. w sprawie wykreślenia z projektu uchwały ust. 2 w § 2 należy wprowadzić zapis o obowiązku zakupu pojemnika przez właściciela posesji.; poinformował, że Komisja proponując wykreślenie zapisu o wyposażeniu nieruchomości w pojemniki przez gminę, miała na uwadze, że przetarg na odbiór odpadów możewygrać któraś z firm świadczących obecnie usługi na terenie Kobióra. Wówczas pojemniki, w które ta firma wyposażyła nieruchomości, nadal pozostaną i będzie można je zakupić lubwydzierżawić.; uważa, że sprawę ewentualnych ulg w opłatach można rozważyć po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów. Można wówczas podjąć odrębną uchwałę ustalającą te zasady.; zapytał na jaki okres przewiduje się zawarcie umowy z firmą na wywózodpadów. [Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych]
18 kwietnia poprosił Wójta o informację na jakim etapie jest przygotowanie specyfikacji przetargowej na świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
poinformował, że zebrano od samorządu kwotę 600 zł na sztandar dla kobiórskiego Koła Pszczelarzy. Środki te zostały przekazane przewodniczącej Koła, Pani Grażynie Kois
zapytał o termin rozpoczęcia remontu wiaduktu w Kobiórze
6 czerwca zwrócił uwagę na koszty związane ze zmianą planu [zagospodarowania przestrzennego]. Jego zdaniem przystąpienie do opracowania może się spotkać z dużym zainteresowaniem mieszkańców i spowoduje złożenie nowych wniosków o zmiany.
Odnośnie problemu bezdomnych zwierząt przypomniał, że środki finansowe na utrzymanie Punktu Zatrzymań Bezdomnych Zwierząt zostały zagwarantowane tylko na I półrocze br. Aby mógł on działać również przez dalszy okres należy zapewnić dodatkowe środki. Dotychczas przekazywano Radzie informacje, że działalność PZBZ jest konieczna ze względu na możliwość szybkiego doprowadzenia tam bezdomnego zwierzęcia stanowiącego ewentualne zagrożenie dla ludzi. Zapytał, czy faktycznie jest potrzeba prowadzenia takiego punktu.; uważa, że bez względu na sposób rozwiązania problemu bezdomnychzwierząt trzeba zabezpieczyć środki finansowe na realizację tego zadania. Potrzebne są również dodatkowe środki na ponadnormatywne służby Policji. Wobec tych potrzeb i ograniczonych możliwości budżetowych należy rozważyć, które zadanie jest istotniejsze.
uważa, że środki na działalność Policji gwarantujące zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom powinien przekazywać budżet Państwa, a nie samorządy.; dodał, że w sytuacji, kiedy nie zostaną sprzedane działki pojawi się dylemat z jakich wydatków zrezygnować aby zrównoważyć budżet. W związku z tym należałoby się wstrzymać z podjęciem uchwały o przeznaczeniu środków na ponadnormatywne służby Policji.; odpowiedział, że został przygotowany projekt w sprawie zmian w budżecie na kwotę 9.600 zł, w tym 2.000 zł z bieżących wydatków Rady Gminy, a pozostała kwota z Urzędu Gminy, z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne.; propozycja służb ponadnormatywnych na okres wakacjijest słuszna. Przez ten czas okaże się, czy patrole spełnią nasze oczekiwania. Skoro kwota 9.600zł miałaby wystarczyć na zapewnienie finansowania służb przez sześć miesięcy, należy wydzielić z niej kwotę 3.200 zł na dwa miesiące.

Tekst w nawiasach [] uzupełnienia opracowującego.

Reprezentował samorząd Kobióra na jubileuszowych obchodach XX lecia święta Turice w zaprzyjaźnionej gminie Dobsina (maj 2012, maj 2013) i na święcie miasta Sajószentpeter w 2013 roku.

Reprezentował samorząd Kobióra na obchodach święta węgierskiego miasta Sajószentpeter (2012).

Dodaj komentarz