Irena Cuber – przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Zestawienie wystąpień

Rok 2011 1 wystąpienie

Sesja

Treść wystąpienia

16 czerwca zapytała, czy podobnie jak w ubiegłych latach, będzie prowadzona „akcja lato” dla dzieci i młodzieży szkolnej
Rok 2012 5 wystąpień na 3 sesjach

Sesja

Treść wystąpienia

24 maja propozycja radnej I. Cuber, aby w treści uchwały [w sprawie wniosku o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kobiór] zaznaczyć, że zostanie do niej dołączone uzasadnienie
zwróciła uwagę na zapisy projektu uchwały [w sprawie przyjęcia „Programu opieki nadzwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2012 r.”], które budzą jej wątpliwości. Rozdz. III pkt 4) – „wprowadzenie rejestru psów oraz wprowadzenie od roku 2013 podatku od posiadania psów” – podatek od posiadania psów nie obowiązuje i nie wiadomo, czy zostanie wprowadzony. Rozdz. IV pkt 1 mówi, że „Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Kobiór”, natomiast w pkt 3 „Program chipowania psów będzie wprowadzony na koszt właściciela od 2013 roku, ze środków budżetu gminy”. Nie powinno się wprowadzać zapisów w sprawach, które obecnie nie obowiązują. Przedstawiając Radzie projekt uchwały nie powinien on budzić tego typu wątpliwości. zgłosiła wniosek o poparcie propozycji Przewodniczącego Rady w sprawie przesunięcia terminu przyjęcia Programu na następną sesję.
poinformowała, że na ostatnim posiedzeniu Komisji wyrażano zaniepokojenie sytuacjami, kiedy mimo bardzo napiętego, oszczędnościowego budżetu, bez wiedzy Rady, są podejmowane pewne działania, które nie były wcześniej zaplanowane. Omawiając sprawy utworzenia i prowadzenia nowego oddziału przedszkolnego Komisja, oprócz bardzo istotnych spraw finansowych, zwróciła również uwagę na pewne kwestie moralne związane z przesiedleniem, co nie do końca jest akceptowane. Zastanawiano się również nad celowością przystąpienia do projektów unijnychrealizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Niebawem rozpoczną się pracenad projektem budżetu i wówczas Komisja może zostać zaskoczona wysokością kwotpotrzebnych na realizację projektów unijnych gdyż przy podejmowaniu uchwał w sprawieprzystąpienia do tych projektów nie zawsze wiadomo jaki będzie udział własny Gminy.
28 czerwca zapytała, czy jest możliwe aby z porad psychologa zatrudnionego w punkcie konsultacyjnym korzystali uczniowie naszych szkół oraz ich rodzice.
26 listopada uważa, że w obecnej sytuacji finansowej Gminy zasadne jest odstąpienie od modernizacji domu kultury. Być może w późniejszym czasie pojawią się możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację tego projektu.
Rok 2013 2 wystąpienia na 1 sesji

6 czerwca

uważa, że w sytuacji, kiedy budżet Gminy jest bardzo napięty, należałoby się zastanowić, czy już decydować o finansowaniu służb ponadnormatywnych do końca roku, czy też zabezpieczyć środki tylko na okres wakacji, a w późniejszym czasie ewentualnie przedłużyć umowę.
zwróciła uwagę na fakt, że dzielnicowi pracują od poniedziałku do piątku. Skoro mają pełnić służby również w soboty i niedziele, to kiedy np. wykorzystają urlopy.Dodała, że przychyla się do propozycji Przewodniczącego Rady, zapewnienia służb na okres wakacji.

Reprezentowała samorząd Kobióra na Międzynarodowej Spartakiadzie Młodzieży w czeskim Sterberku w maju 2012 roku i na święcie miasta Sajószentpeter w 2013 roku.

Dokonała analizy arkuszy organizacyjnych gminnych placówek oświatowych na rok szkolny 2012/13.

Tekst w nawiasach [] uzupełnienia opracowującego.

Dodaj komentarz