Eryk Kłos – radny

Zestawienie wystąpień

Rok 2011 4 wystąpienia na 4 sesjach

Sesja

Treść wystąpienia

28 kwietnia zwrócił uwagę, że na „Starej Pile”, obok działki gminnej, która uchwałą dzisiejszej sesji została przeznaczona do sprzedaży, składowany jest gruz i inne odpady.
31 sierpnia przypomniał, że na jednej z wcześniejszych sesji zwracał się z zapytaniem w sprawie składowania na łąkach „Starej Piły” gruzu, asfaltu, śmieci, a obecnie także sterty ziemi od strony ul. Przelotowej do torów. Według uzyskanej informacji jest to teren prywatny, lecz czy wiadomo kto jest za to odpowiedzialny i w jakim celu wywożone są te materiały.
15 października uważa, że problemem w Kobiórze są wałęsające się psy, wypuszczane bez kagańców i zanieczyszczające tereny publiczne. Należałoby podjąć działania mające na celu poprawę tej sytuacji.
30 grudnia poinformował, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Wójt stwierdził, że Rejonowa Zbiornica Odpadów w Kobiórze będzie nadal funkcjonowała, jak dotychczas i odbierała odpady selektywnie gromadzone. W ostatnim Biuletynie Kobiórskim zamieszono natomiast ogłoszenie o przekształceniu tego punktu na Zbiornicę Odpadów Niebezpiecznych gdzie będzie można dostarczać wyłącznie odpady elektroniczne, sprzęt AGD, środki ochrony roślin chemikalia z gospodarstw domowych, świetlówki oraz opony samochodowe; uważa, że skoro zbiornica będzie nadal funkcjonowała należy sprostować informację zamieszczoną w Biuletynie Kobiórskim.
Rok 2012 7 wystąpień na 5 sesjach

Sesja

Treść wystąpienia

26 kwietnia dodał do informacji przedstawionej przez Wójta na temat zebrania sprawozdawczego OSP, że w zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatu. Sprawozdania z działalności zostało przyjęte pozytywnie. Odbyła się również kontrola Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie, również pod kątem sprawności technicznej, do czego nie wniesiono zastrzeżeń. Nie mniej jednak OSP ma problemy, jak chociażby potrzeba zakupu nowego samochodu, na co nie ma środków finansowych.
24 maja zwrócił się z prośbą o interwencję w Powiatowym Zarządzie Dróg o wykoszenie poboczy przy ul. Przelotowej
28 czerwca zaproponował aby na najbliższym posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia powrócić do tematu wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór. Ze względu na długotrwałą procedurę, ewentualne zmiany w tym zakresie należałoby wprowadzić z dużym wyprzedzeniem.
22 października zasygnalizował, że przed kilkunastu dniami została spuszczona woda ze zbiornika wyznaczonego jako punkt czerpania wody dla celów przeciwpożarowych, a nie wyznaczono równocześnie innego pełniącego tę funkcję
zwrócił się z prośbą o przywrócenie do stanu pierwotnego placu zabaw przyul. Żołędziowej. W czasie budowy kanalizacji na Osiedlu plac ten był wykorzystywany przezwykonawcę robót. Obecnie wymaga uporządkowania i wykoszenia trawy.
Poprosił również, w imieniu mieszkańców końcowego odcinka ul. Zachodniej, o poprawienienawierzchni fragmentu drogi poprzez wysypanie tłucznia. Droga ta nie jest utwardzona,w związku z czym w czasie deszczu tworzy się błoto i jest problem z przejściem.
26 listopada zapytał, czy w bieżącym roku będą jeszcze środki finansowe na łatanie dziur na drogach gdyż jest pilna potrzeba poprawy nawierzchni drogi na końcówce ul. Zachodniej
Rok 2013 7 wystąpień na 6 sesjach

Sesja

Treść wystąpienia

7 lutego zwrócił uwagę, że w poprzednich latach Rada przyjmowała tylko do wiadomości zaproponowaną przez RPWiK taryfę za wodę, natomiast w bieżącym roku jest projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy. Należy mieć świadomość, że w przypadku podjęcia tej uchwały mieszkańcy mogą mieć pretensje do Rady. Stąd propozycja Komisji Budżetu i Finansówo zapytanie Rzecznika Praw Konsumenta, czy prawidłowe jest przerzucanie ciężaru kosztówniesprzedanej wody na mieszkańców.
4/7 marca zwrócił uwagę, że została przyjęta norma 50 l odpadów na jednego mieszkańca. Przy segregacji, znacząco zmaleje ilość odpadów zmieszanych, w związku z czym zawyżona jest ilość pojemników, zwłaszcza, że będzie to czynnikiem cenotwórczym w przetargu na odbiór odpadów.; nie zgodził się z przedmówcą. Uważa, że podając w warunkach przetargu określoną ilość pojemników, nie pozostanie to bez wpływu na cenę usługi. Na pewno nie jest to jedyny składnik ceny, lecz ma istotne znaczenie. [Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych]

6 czerwca

zaproponował aby na najbliższe posiedzenie Komisji G.P. przygotować materiały obrazujące koszty związane z działalnością Punktu Zatrzymań Bezdomnych Zwierząt oraz przekazywania ich do schroniska. Dobrze byłoby również przedstawić komisjom sposób finansowania ponadnormatywnych służb Policji.

6 czerwca

zaproponował aby na najbliższe posiedzenie Komisji G.P. przygotować materiały obrazujące koszty związane z działalnością Punktu Zatrzymań Bezdomnych Zwierząt oraz przekazywania ich do schroniska.
Dobrze byłoby również przedstawić komisjom sposób finansowania ponadnormatywnych służb Policji.

11 lipca

zapytał, do kogo można się zwrócić o dostarczenie piasku do napełniania worków potrzebnych w celu ewentualnego zabezpieczenia posesji na wypadek zagrożenia powodziowego. OSP otrzymało plandeki oraz 1.000 szt worków lecz nie wiadomo skąd można otrzymać piasek.

26 września

zapytał, czy kwota 13.600 zł miałaby  stanowić tylko nasz udział w zakupie urządzenia [przenośnego zbiornika na olej napędowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie], czy jest to jego całkowity koszt.

Reprezentował samorząd Kobióra na Międzynarodowej Spartakiadzie Młodzieży w czeskim Sterberku w maju 2012 roku.

Tekst w nawiasach [] uzupełnienia opracowującego.

Dodaj komentarz