„Gaduły” i „milczki” – garść informacji o aktywności radnych Rady Gminy Kobiór

Trzy lata temu wybraliśmy nowe władze naszej Gminy – nowego-starego Wójta oraz 15 radnych. Kolejne wybory odbędą się już za rok. Z tej okazji postanowiliśmy przyjrzeć się działalności radnych w kadencji Rady Gminy Kobiór 2010-2014.

Wzorując się na funkcjonującym od kilku lat w Elblągu Barometrze Aktywności Radnych  sprawdziliśmy aktywność radnych na sesjach Rady. W tym celu przejrzeliśmy opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej kobiórskiego Urzędu Gminy http://bip.kobior.pl protokoły z sesji rady za okres od 2 grudnia 2010 r. do 26 września 2013 r. (późniejsze protokoły nie są jeszcze dostępne).

Interesowała nas aktywność radnych na sesjach w postaci głosów w dyskusji nad projektami uchwał (poza referowaniem treści uchwały lub stanowiska komisji), głosów w punkcie „Sprawy bieżące” oraz „Pytania, wnioski i interpolacje”.

Poniżej prezentujemy wyniki naszego badania.

  • W roku 2010 – odbyły się 3 sesje konstytuujące Radę. Rada liczy 15 radnych, frekwencja na wszystkich sesjach 100%.
  • W rok 2011 – odbyło się 9 sesji, na 6 sesjach frekwencja 100%, na 2 sesjach obecnych 14 radnych, na 1 – 13 radnych.Najbardziej aktywnym radnym okazał się Józef Mazurczyk, który zabiera głos w kilku sprawach na każdej sesji Rady Gminy, łącznie w 2011 roku miał 17 wystąpień. Ani razu głosu nie zabrali Bernard Mazur, Irena Musiał i Edward Tomaszczyk.
  • W roku 2012 – odbyło się 8 sesji, na 4 sesjach frekwencja 100%, na 2 sesjach obecnych 14, na kolejnych dwóch 13 radnych.Najbardziej aktywnym radnym jest Józef Mazurczyk, który zabiera głos w kilku sprawach prawie na każdej sesji Rady Gminy, łącznie w 2012 roku miał 16 wystąpień. Więcej niż 10 wystąpień na prawie każdej sesji mieli także radni: Katarzyna Goździk i Jerzy Mazur oraz Ludwik Pawłowski (na 6 sesjach).Ani razu głosu nie zabrali Bernard Mazur, Jan Kukla, Irena Musiał, Wojciech Paliczka i Bogdan Szpak i Edward Tomaszczyk.
  • W roku 2013 odbyło się 7 sesji (mamy dostęp do 6 protokołów z sesji Rady, tyle opublikowano w BIP-ie na 14.11.2013). Na 3 sesjach frekwencja 100%, na pierwszej części sesji marcowej obecnych 14 radnych, a na drugiej 13, na sesji kwietniowej obecnych 14 radnych, jednak w trakcie 5 opuściło obrady, na sesji lipcowej 14 obecnych.

Zobacz zestawienie aktywności radnych w formie tabelarycznej.

Gwoli komentarza przytoczymy fragment opracowania Anny Krajewskiej zatytułowanego Radni a partycypacja publiczna

„Radni mogą umożliwiać mieszkańcom wpływanie na podejmowanie przez władze decyzji dotyczących ich jednostki samorządowej na gruncie unormowań zawartych w samorządowych ustawach ustrojowych, w których rola radnych jest określona jako pośredniczenie między mieszkańcami a samorządowymi władzami administracyjnymi.

W praktyce jednak znaczenie radnych jako rzeczników lokalnej społeczności jest znikome. Aktywność znacznej części radnych sprowadza się wyłącznie do udziału w sesjach rady.

Źródłem alienacji radnych są często motywacje, jakimi kierują się oni ubiegając się o mandat, nierzadko skupiając się na osobistych interesach bądź interesie określonej wąskiej grupy, do której należą. Często także przekonania radnych dotyczące istoty reprezentacji politycznej de facto izolują ich od lokalnej społeczności. Istotną barierą jest również brak technicznych rozwiązań, które sprzyjałyby utrzymywaniu przez radnych więzi z mieszkańcami.

Poprawa tego niekorzystnego z perspektywy partycypacji publicznej stanu rzeczy wymaga zmian na wielu poziomach: wprowadzenia rozwiązań, które zwiększą dostępność radnych dla mieszkańców, wzmocnienia pozycji radnych wobec pozostałych władz samorządowych oraz rozbudowania kanałów komunikacyjnych między mieszkańcami a radnymi. Modyfikacje tego rodzaju będą musiały iść w parze z edukacją radnych w zakresie roli, jaką powinni pełnić we wspólnotach lokalnych.”

W: Analizy i Opinie, Numer specjalny 5, październik 2013 „Decydujmy razem” – Instytut Spraw Publicznych.

Opracowanie można pobrać spod tego linku. Zachęcamy do lektury.