Archiwum autora: Ryszard Skrzypiec

Kobiórzanie – organizujcie się!

I jeszcze przed Reggae w Stodole taka ciekawostka. O ile, jak wynika z raportu pisma Wspólnota i portalu Moja Polis, kobiórzanie w miarę chętnie biorą udział w wyborach władz, to w dużo mniejszym stopniu zakładają stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje społeczne czy organizują zbiórki publiczne.

Kobiór z 35 pkt na 100 możliwych w rankingu znalazł się na miejscach 140-171 wśród 1565 gmin wiejskich w Polsce. Najlepsza gmina wiejska – Mielno – uzyskała 64 pkt. Na wynik Kobióra przede wszystkim miała wpływ w miarę wysoka frekwencja wyborcza (27 pkt na 35), natomiast słabo Kobiór wypada, jeśli chodzi o pozostałe wskaźniki:

 • liczbę zarejestrowanych fundacji i stowarzyszeń (w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców) – tylko 5 na 35 pkt,
 • wsparcie finansowe samorządu dla organizacji pozarządowych (w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców) – tylko 1 na 15 pkt (można rzec śladowe!),
 • liczba zbiórek publicznych (w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców) – 2 na 15 pkt.

Warto zaznaczyć, że działalność KIK podnosi pozycję naszej gminy w tym rankingu. Wniosek nasuwa się sam: Kobiórzanie zorganizujcie się! Choć warto zauważyć, że ranking nie obejmuje aktywności poza organizacjami, której w Kobiórze jest całkiem sporo i wsparcia, które udzielane innymi kanałami niż konkursy ofert. Szczegółowe informacje w raporcie, który można znaleźć pod tym linkiem: Gminy aktywne społecznie.

ranking_aktywności

Kilka pytań od KIK do kandydatów na wójta i radnych w kobiórskim samorządzie

Listy kandydatów na obieralne funkcje w samorządzie – wójta i 15 radnych – zostały właśnie ogłoszone – można to sprawdzić na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Do urn pójdziemy za niecały miesiąc, dokładnie 16 listopada, zanim jednak to zrobimy warto zastanowić się na kogo oddać swój głos. Aby ułatwić sobie podjęcie tej decyzji kierujemy do kandydatów następujące (interesujące z punktu widzenia środowiska Stowarzyszenia KIK) pytania:

1) W 2010 roku gmina Kobiór była stosunkowo mało „przyjaznym samorządem” dla organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych i zdecydowanie ustępowała pozostałym gminom w powiecie (Ranking „Przyjazny samorząd” nie pozostawia złudzeń – w skali od 0 do 5 pkt poszczególne gminy za 2010 rok uzyskały następujące wyniki: 0,5 pkt Kobiór
2,0 pkt Goczałkowice-Zdrój, 2,75 pkt Suszec, 3,5 pkt Miedźna, 3,5 pkt Pszczyna, 3,75 pkt Pawłowice
). I choć nie posiadamy świeższych wyników i nie wiemy jak sytuacja przedstawia się obecnie, ale wiemy, że liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2012 roku w Kobiórze należała do najniższych w powiecie, a żadna z istniejących nie miała prawa otrzymywać 1% z naszych podatków, zatem pytamy:

Czy możemy liczyć na jakieś zmiany w relacjach pomiędzy władzami samorządu a kobiórskimi inicjatywami i organizacjami społecznymi?

2) W 2013 roku gmina Kobiór w przeliczeniu na 1 mieszkańca na kulturę i dziedzictwo narodowe wydała około 84 zł, najmniej w powiecie pszczyńskim (pozostałe gminy Pawłowice – 300,62 zł, Suszec – 149,92 zł, Pszczyna – 129,10 zł, Goczałkowice-Zdrój – 102,95 zł, Miedźna – 100,87 zł), zatem pytamy:

Czy możemy liczyć na poprawę tego wskaźnika?

Czy możliwe jest – w większym niż do tej pory stopniu – uwzględnienie w tych wydatkach działań realizowanych przez inicjatywy i organizacje społeczne spoza Domu Kultury?

Jaka jest przyszłość Dom Kultury?

3) W 2013 roku gmina Kobiór w przeliczeniu na 1 mieszkańca na sport i kulturę fizyczną wydała symboliczną kwotę 20 zł (to znaczy, że od innych gmin w powiecie dzieli nas przepaść: Pszczyna – 66 zł, Suszec – 127 zł, Pawłowice – 144 zł, Miedźna – 267 zł, Goczałkowice-Zdrój – 448 zł), zatem pytamy:

Czy możemy liczyć na poprawę tego wskaźnika?

W jaki sposób efektywnie wspierać rozwój sportu, kultury fizycznej i rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych?

Jaką rolę i czym powinna się zajmować osoba zatrudniona w Urzędzie Gminy Kobiór na Samodzielnym stanowisku d/s kultury fizycznej i sportu?

4) Jedną z barier utrudniających rozwój i działalność lokalnych inicjatyw społecznych, kulturalnych jest brak lokali na prowadzenie tej działalności – bieżące i okazjonalne.

Czy możemy liczyć na większe niż do tej pory udostępnienie lokali gminnych (np. klubu Orient, lokali w byłym Hotelu) na niekomercyjną działalność kulturalną i społeczną?

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jeszcze wiele problemów może nurtować mieszkańców Kobióra, dane o części z nich – za portalem Moja Polis – prezentujemy na naszym profilu na portalu Facebook, więc zachęcamy do zadawania pytań tym, którzy ubiegają się o nasze głosy.

„Gaduły” i „milczki” – garść informacji o aktywności radnych Rady Gminy Kobiór

Trzy lata temu wybraliśmy nowe władze naszej Gminy – nowego-starego Wójta oraz 15 radnych. Kolejne wybory odbędą się już za rok. Z tej okazji postanowiliśmy przyjrzeć się działalności radnych w kadencji Rady Gminy Kobiór 2010-2014.

Wzorując się na funkcjonującym od kilku lat w Elblągu Barometrze Aktywności Radnych  sprawdziliśmy aktywność radnych na sesjach Rady. W tym celu przejrzeliśmy opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej kobiórskiego Urzędu Gminy http://bip.kobior.pl protokoły z sesji rady za okres od 2 grudnia 2010 r. do 26 września 2013 r. (późniejsze protokoły nie są jeszcze dostępne).

Interesowała nas aktywność radnych na sesjach w postaci głosów w dyskusji nad projektami uchwał (poza referowaniem treści uchwały lub stanowiska komisji), głosów w punkcie „Sprawy bieżące” oraz „Pytania, wnioski i interpolacje”.

Poniżej prezentujemy wyniki naszego badania.

 • W roku 2010 – odbyły się 3 sesje konstytuujące Radę. Rada liczy 15 radnych, frekwencja na wszystkich sesjach 100%.
 • W rok 2011 – odbyło się 9 sesji, na 6 sesjach frekwencja 100%, na 2 sesjach obecnych 14 radnych, na 1 – 13 radnych.Najbardziej aktywnym radnym okazał się Józef Mazurczyk, który zabiera głos w kilku sprawach na każdej sesji Rady Gminy, łącznie w 2011 roku miał 17 wystąpień. Ani razu głosu nie zabrali Bernard Mazur, Irena Musiał i Edward Tomaszczyk.
 • W roku 2012 – odbyło się 8 sesji, na 4 sesjach frekwencja 100%, na 2 sesjach obecnych 14, na kolejnych dwóch 13 radnych.Najbardziej aktywnym radnym jest Józef Mazurczyk, który zabiera głos w kilku sprawach prawie na każdej sesji Rady Gminy, łącznie w 2012 roku miał 16 wystąpień. Więcej niż 10 wystąpień na prawie każdej sesji mieli także radni: Katarzyna Goździk i Jerzy Mazur oraz Ludwik Pawłowski (na 6 sesjach).Ani razu głosu nie zabrali Bernard Mazur, Jan Kukla, Irena Musiał, Wojciech Paliczka i Bogdan Szpak i Edward Tomaszczyk.
 • W roku 2013 odbyło się 7 sesji (mamy dostęp do 6 protokołów z sesji Rady, tyle opublikowano w BIP-ie na 14.11.2013). Na 3 sesjach frekwencja 100%, na pierwszej części sesji marcowej obecnych 14 radnych, a na drugiej 13, na sesji kwietniowej obecnych 14 radnych, jednak w trakcie 5 opuściło obrady, na sesji lipcowej 14 obecnych.

Zobacz zestawienie aktywności radnych w formie tabelarycznej.

Gwoli komentarza przytoczymy fragment opracowania Anny Krajewskiej zatytułowanego Radni a partycypacja publiczna

„Radni mogą umożliwiać mieszkańcom wpływanie na podejmowanie przez władze decyzji dotyczących ich jednostki samorządowej na gruncie unormowań zawartych w samorządowych ustawach ustrojowych, w których rola radnych jest określona jako pośredniczenie między mieszkańcami a samorządowymi władzami administracyjnymi.

W praktyce jednak znaczenie radnych jako rzeczników lokalnej społeczności jest znikome. Aktywność znacznej części radnych sprowadza się wyłącznie do udziału w sesjach rady.

Źródłem alienacji radnych są często motywacje, jakimi kierują się oni ubiegając się o mandat, nierzadko skupiając się na osobistych interesach bądź interesie określonej wąskiej grupy, do której należą. Często także przekonania radnych dotyczące istoty reprezentacji politycznej de facto izolują ich od lokalnej społeczności. Istotną barierą jest również brak technicznych rozwiązań, które sprzyjałyby utrzymywaniu przez radnych więzi z mieszkańcami.

Poprawa tego niekorzystnego z perspektywy partycypacji publicznej stanu rzeczy wymaga zmian na wielu poziomach: wprowadzenia rozwiązań, które zwiększą dostępność radnych dla mieszkańców, wzmocnienia pozycji radnych wobec pozostałych władz samorządowych oraz rozbudowania kanałów komunikacyjnych między mieszkańcami a radnymi. Modyfikacje tego rodzaju będą musiały iść w parze z edukacją radnych w zakresie roli, jaką powinni pełnić we wspólnotach lokalnych.”

W: Analizy i Opinie, Numer specjalny 5, październik 2013 „Decydujmy razem” – Instytut Spraw Publicznych.

Opracowanie można pobrać spod tego linku. Zachęcamy do lektury.

Tabela aktywności radnych Gminy Kobiór – kadencja 2010-2014

Radny

Liczba wystąpień

na sesjach od stycznia 2011 r. do kwietnia 2013 r.

2011

2012

2013

Razem

Cuber Irena

1

5

3

9

Goździk Katarzyna

5

14

4

23

Grolik Krzysztof

3

7

3

13

Kłakus Piotr

4

8

8

20

Kłos Eryk

4

7

7

18

Kukla Jan

2

0

0

2

Mazur Bernard

0

0

0

0

Mazur Jerzy

5

12

8

25

Mazurczyk Józef

17

16

8

41

Musiał Irena

0

0

0

0

Myszor Katarzyna

6

7

3

16

Paliczka Wojciech

1

0

2

3

Pawłowski Ludwik

5

11

10

26

Szpak Bogdan

2

0

5

7

Tomaszczyk Edward

0

0

0

0

Aktywność radnych na sesjach w postaci głosów w dyskusji nad projektami uchwał (poza referowaniem treści uchwały lub stanowiska komisji), głosów w punkcie „Sprawy bieżące” oraz „Pytań, wniosków i interpolacji”. Kolejne głosy w tej samej sprawie na jednej sesji (oddzielone znakiem „;”) liczone są jako jedno wystąpienie.

Aktywne odnośniki prowadzą do zestawień wypowiedzi radnego/radnej.

W analizie nie oceniamy wypowiedzi. To zostawiamy czytelnikom.

Dzieci miały sporo frajdy

IMG_6120_wynikDrugie wystawienie sztuki „Za ósmą górą” przez Kobiórski Teatr Kulturalny cieszyło się umiarkowanym zainteresowaniem kobiórskiej publiczności. Na szczęście dopisały dzieci, które dość licznie stawiły się w ostatni piątek w sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury.

I to właśnie dzieci miały największą frajdę z uczestnictwa w tym przedstawieniu. Wciągane co chwilę w sceniczną akcję przez Bajarza-narratora. A to sprawdzały zawartość jego podróżnej walizy, a to pomagały wytyczyć granice królestw, a to szukały kmiecia i wreszcie goniły smoki.

Dzieci, młody książę i kmieć pchali do przodu sztukę, która dorosłych widzów mogła nieco nużyć. Pomimo tego, warto było poświęcić piątkowy wieczór na ten spektakl.

Galeria zdjęć autorstwa Piotra Kaczmarczyka.

IMG_6284_wynik

Z cyklu gminne programy: Przeciwdziałanie przemocy domowej w Kobiórze

6 czerwca br. Rada Gminy Kobiór uchwaliła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kobiór na lata 2013-2016 (http://bip.kobior.pl – w zakładce uchwały Rady w roku 2013).

Jak czytamy w dokumencie, program skierowany jest zarówno do mieszkańców Gminy Kobiór, w szczególności osób doświadczających przemocy w rodzinie: współmałżonków, dzieci i młodzieży, grup zależnych (osób starszych i niepełnosprawnych), sprawców przemocy w rodzinie, jak i instytucji, podmiotów zajmujących się profesjonalnie udzielaniem wsparcia społecznego, świadków przemocy w rodzinie. Jego głównym celem jest realizacja zadań gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szczególnie poprzez promowanie działań profilaktycznych, wspieranie osób doświadczających przemocy na każdym etapie ich powrotu do normalnego życia, jak również praca ze sprawcami przemocy, nad zmianą ich zachowań. Program został opracowany w sposób umożliwiający włączenie w jego realizację środowiska lokalnego, przede wszystkim rodziny i podmioty doświadczające przemocy.

Z przeprowadzonej na potrzeby Programu diagnozy wynika, że najważniejszym problemem społecznych w Kobiórze „jest bezrobocie, które w krótkim okresie czasu może prowadzić do wystąpienia zjawiska ubóstwa”. Drugim z zagrożeń jest alkoholizm, który może skutkować przemocą w rodzinie.

Odmiennego rodzaju problemami społecznymi są: niepełnosprawność i długotrwała choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – w ostatnich latach liczba interwencji służb pomocy społecznej w tych dwóch kategoriach istotnie zmalała.

Natomiast wzrosła liczba interwencji, w tym domowych i w ramach procedury Niebieskiej Karty, mających związek z przemocą w rodzinie oraz liczba osób zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobiórze.

Na podstawie diagnozy opracowano harmonogram działań związanych z:

1) Tworzeniem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, gdzie przewidziano m.in.: diagnozy, interwencje, ochronę ofiar przemocy, podnoszenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

2) Prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, gdzie przewidziano:

 • rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie wśród lokalnej społeczności,
 • dostarczenie informacji społeczeństwu o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie,
 • umieszczenie powyższych informacji na stronie internetowej Urzędu, BIP, tablicach ogłoszeń,
 • prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach,
 • wspieranie rożnych form spędzania czasu wolnego sprzyjającym zachowaniom nie agresywnym.

Kilka uwag do Programu.

W diagnozie problemów społecznych nie mówi się o takich zjawiskach, jak np.: narkomania, stosowanie innych środków psychoaktywnych (dopalacze), prostytucja, a także o wielu innych, które mogą być przyczyną przemocy domowej (np. postawy w stosunku do dzieci, współmałżonków, rodziców). To, że nie znajdują one odzwierciedlenia w urzędowych statystykach nie musi świadczyć o tym, że na pewno te zjawiska nie występują na terenie naszej gminy. Zresztą diagnoza problemów społecznych, która opiera się wyłącznie na dokumentacji (a z treści dokumentu to właśnie wynika), nie daje wiarygodnej wiedzy o tym co faktycznie gnębi społeczność lokalną. Nie daje orientacji w skali problemu. Przemoc domowa to nie patologia marginesu społecznego i występuje nie tylko w rodzinach z problemem alkoholowym. To nie tylko przemoc fizyczna, ale równie dotkliwa przemoc psychiczna. Diagnoza nie odpowiada na pytanie o jego przyczyny. Bez tej wiedzy trudno planować efektywne działania zapobiegawcze. Identyfikacja problemu, udzielenie sensownych odpowiedzi na ważne pytania wymaga jednak zastosowania zróżnicowanych metod i technik badawczych, w tym badań w terenie (nie tylko wśród podopiecznych GOPS).

Większość zaproponowanych działań profilaktycznych, choć potrzebna, to jednak w efekcie okaże się umiarkowanie skuteczna. Brakuje działań edukujących i aktywizujących tak sprawców i ich ofiary, jak i społeczność lokalną. Działań, dzięki którym możliwe będzie nie tylko zmniejszenie liczby przypadków stosowania przemocy, ale przede wszystkim przełamywanie niezwykle szkodliwych i trwałych barier utrudniających reagowanie na przypadki przemocy w rodzinie. Bez zmiany postaw społecznych przeciwdziałanie przemocy w rodzinie to tylko walka z wiatrakami. Trzeba edukować zarówno dzieci i młodzież szkolną (co Program przewiduje), ale także i dorosłych. Z przysługujących praw, istniejących możliwości interweniowania, zachowań bez stosowania przemocy.

I brakuje chociażby szacunkowego budżetu wdrożenia Programu. Ale to ani pierwszy, ani jedyny i na pewno nie ostatni (w skali kraju) Program, którego realizacji kosztów nie oszacowano.

Tym samym Program może okazać się nieskutecznym. Przy okazji warto byłoby poznać wyniki realizacji Programu zrealizowanego w poprzednim okresie, czyli 2009-2012.

Z przygodami do Kamojówki i z powrotem

rajd kopia2013 małyPięknego, letniego (jeszcze) sobotniego popołudnia grupa rowerzystów pod szyldem Kobiórskiego Rajdu Rowerowego wybrała się leśnymi duktami na przejażdżkę z Kobióra do Suszca i z powrotem.

Przed ruszeniem w trasę uczestnicy mieli okazję sprawdzić stan swojego roweru. Taka usługę świadczyli fachowcy z tyskiego serwisu Zielony Rower, a z czego korzystali także przejeżdżający koło byłej siedziby Nadleśnictwa cykliści.

20130907_140946_wynik

Ruszyliśmy kilka minut po 15, by po półtoragodzinnym przejeździe – przerywanym awariami i innymi przygodami – dotrzeć do siedziby Muzeum Regionalnego „Kamojówka” w Suszcu.

20130907_151043_wynik

Na miejscu uczestnicy Rajdu przez prawie dwie godziny zwiedzali obiekty, oglądali eksponaty i słuchali ciekawych opowieści Waldemara Szendery o historii, kulturze i tradycji Suszca i okolicznych miejscowości. Dowiedzieliśmy się też czegoś o Kobiórze i zwiedzili obiekty z Kobióra pochodzące – kuźnia Lazara.

20130907_165755_wynik

Wizytę w Kamojówce zaświadczają certyfikaty wydane każdemu uczestnikowi.

kamojowka0001

Po pamiątkowym zdjęciu wesoły peleton – już bez większych przygód – dotarł na boisko Leśnika, gdzie tradycyjnie Rajd zakończył się przy ognisku.

20130907_204938_wynik

Dziękujemy za udział i zapraszamy na następne organizowane przez Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna imprezy!

Fotorelacja z Kobiórskiego Rajdu Rowerowego na pożegnanie lata autorstwa Piotra Kaczmarczyka na naszym profilu na Facebooku.

Witając lato pomogliśmy Sławkowi Maciejewskiemu!

DSC_0063_wynikW trakcie sobotniego koncertu charytatywnego na rzecz Sławka Maciejewskiego pod hasłem „Witając z nami lato pomagasz!” – który uświetniły występy zespołów: Ratels, Andy MC, Srogo, Garderoba Kru, 9Floorcrew i Giflof – według wstępnych obliczeń zebraliśmy kwotę ponad 3 tysięcy złotych.

Organizatorzy Natalia Z. i Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna serdecznie dziękują uczestnikom za obecność, sponsorom i patronom za wsparcie!

Zobacz fotoreportaż autorstwa Beaty Skrzypiec.

Spalarnia zwłok zwierzęcych na kobiórskim tartaku?

Na portalu infopres.pl opublikowano materiał pod groźnie – dla mieszkańców Kobióra – brzmiącym tytułem Teraz spalarnia zwłok zwierzęcych? Muszą zmienić plan.

Autor tekstu pyta: „Czy władze gminy zmienią plan zagospodarowania przestrzennego, by uniemożliwić lokowanie na terenie dawnego tartaku szkodliwej dla środowiska działalności?” Szkoda, że władze Gminy reagują dopiero teraz, choć już ponad rok temu na ręce Wójta Stowarzyszenie Plichtowice złożyło petycję, w której żądano zagwarantowania, że Kobiór nie stanie się ani składowiskiem, ani miejscem przerobu plastykowych odpadów! Przez rok lekceważono głos ponad 400 mieszkańców!

Mamy jednak nadzieję, że władze Kobióra zdążą wprowadzić te zmiany i ani nie grozi nam szkodliwa inwestycja, ani konieczność zapłaty odszkodowania inwestorowi. Trzymajmy kciuki, a przy okazji rozglądajmy się za zmiennikami tej ekipy.

Reggae w Stodole odbyło się po raz 11!

IMG_6154_wynikW sobotę po raz jedenasty odbyło się Reggae w Stodole. A skoro tegoroczna edycja wypadła w Dniu Dziecka, więc wzorem roku ubiegłego w programie imprezy, oprócz muzyki, znalazły się także atrakcje dla najmłodszych melomanów, dzięki czemu impreza coraz bardziej staje się piknikiem rodzinnym.

Imprezę tuż po 15. rozpoczął duet Pec Szoł Bojs, po nim przez scenę w Alojzowej stodole przewinęły się formacje: Srogo, Roots Rockets, Groł, Dzioło i na finał gwiazda wieczoru – Natural Mystic.

Pomimo mało zachęcającej pogody na łące przed stodołą bawiło się wcale liczne grono uczestników – dużych i małych, co dobrze oddają zdjęcia.

Jedenaste Reggae w Stodole należy uznać za imprezę słuszną, godną, radosną i po prostu udaną, co jednak nie byłoby możliwe bez zaangażowania członków i sympatyków Stowarzyszenia Kobiórska Inicjatywa Kulturalna, wsparcia licznego grona partnerów i sponsorów, występujących muzyków oraz wszystkich pozostałych osób, które wzbogaciły program festiwalu, a także widzów, którzy, tradycyjnie nie tylko przybyli, ale kapitalnie się bawili. Wszystkim dziękujemy! Bez Was nie byłoby ani jak, ani po co organizować Reggae w Stodole.

Koniec i bomba, a kto to nie był niech przynajmniej zdjęcia poogląda! (że tak sparafrazujemy mistrza Witolda G.). Choć prawdę mówiąc to i tak lizanie cukierka przez papierek 😉

Czy zobaczymy się za rok? Ano zobaczymy!